Pobierz e-pity 2022

Czynności cywilne PCC

Czynności cywilne PCC - stawki podatku

StawkaPrzedmiot opodatkowania
2%Umowa sprzedaży, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu
1%innych praw majątkowych
2%Umowa zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
1%b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych
1%Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, z zastrzeżeniem ust. 5
2%Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, z zastrzeżeniem ust. 5
0,1 %Hipotekaa) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności
19 złb) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
0,5%Umowa spółki
20%STAWKA SANKCYJNA

Podatek od czynności cywilnoprawnych zastąpił od 1 stycznia 2001r. opłatę skarbową w stosunku do umów i innych cywilnoprawnych oświadczeń woli. W praktyce zmiana ta oznacza dla podatnika obowiązek wypełnienia stosownej deklaracji PCC, której nie trzeba było wypełniać pod rządami dawnego prawa. W zamian za to podatek od czynności cywilnoprawnych można wpłacić później (narażając się co prawda na odsetki za zwłokę oraz egzekucję) podczas, gdy opłatę skarbową zawsze należało uiścić przed tzw. zarejestrowaniem umowy.

Istotną niedogodnością dla podatników podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest ewentualna kara za niezłożenie deklaracji lub niezłożenie jej w terminie oraz obowiązek wymagania od stron umowy szczegółowych danych oraz podpisu na deklaracji.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959, z późn. zm.):
"Art. 7. 1. Stawki podatku wynoszą:(...)

3. Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

  • jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych,
  • jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.