Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

NIP czy PESEL w PIT

Redakcja PIT.pl 05.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Deklaracje roczne PIT za 2022 rok, składane w roku 2023 w pierwszych pozycjach nakazują wybór numeru podatkowego, którym osoba wypełniająca druk identyfikuje się przed organem podatkowym. Wyboru w pozycji „identyfikator podatnika” dokonać należy pomiędzy numerem NIP i PESEL. Podatnik nigdy nie posługuje się w stosunku do Urzędu Skarbowego dwoma numerami, stąd musi wiedzieć, który z nich powinien wybrać. Posłużenie się nieprawidłowym numerem spowoduje m.in. odrzucenie deklaracji wysyłanej przez internet.

Uwaga

Obecnie identyfikatorem podatkowym jest:

  • numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  • NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Zasady powyższe obowiązują w przypadku deklaracji PIT 2023 - składanych za 2022 rok.

Podatnik nie może używać numeru NIP nadanego mu dawniej, jeżeli obecnie nie stosuje on już tej formy identyfikacji. W deklaracji podatkowej składanej za rok 2022 musi podjąć decyzję, czy powinien wpisać NIP czy PESEL.

NiP czy PESEL na rocznym rozliczeniu?

Źródło: shutterstock

Podanie numeru NIP na deklaracji wysyłanej przez Internet powinno spowodować jej odrzucenie - błąd danych identyfikacyjnych. Podobnie nie będzie można wysłać deklaracji, w której osoba z numerem NIP poda w jego miejsce numer PESEL i zweryfikuje ją za pomocą jedynie 5, a nie 6 danych o podatniku. Deklarację taką uznać należy za sporządzoną nieprawidłowo, bez prawidłowej weryfikacji zastępującej standardowy podpis na formularzu, a zatem nieważną i wymagającą ponownego wysłania formularza (podpisanego).

Deklaracja wysłana standardowo z podaniem błędnego numeru NIP lub z niewłaściwym identyfikatorem (NIP zamiast PESEL) będzie uznana za deklarację złożoną z błędem i będzie podlegała korekcie (będzie deklaracją podpisaną standardowo, zatem deklaracją ważną, złożoną w terminie). Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie poprawnie sporządzonej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn dokonania zmian.

Uwaga

Problemem staje się często sprecyzowanie czy podatnik powinien posłużyć się NIP czy PESEL. Dotyczy to przede wszystkim rolników, prowadzących prywatny najem, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Odpowiedzialność w zakresie posłużenia się prawidłowym identyfikatorem spoczywa na podatniku.

Podatek PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36