Pobierz e-pity 2019

Koszty

Koszty w walucie obcejLeasing - koszty uzyskania przychoduPodatek u źródła - koszty uzyskania przychoduReprezentacja i reklama - koszty uzyskania przychoduSamochód w firmie - koszty uzyskania przychoduŚrodki trwałe - koszty uzyskania przychoduWrzucone w koszty - Koszty uzyskania przychodów w przedsiębiorstwieWyposażenie - koszty uzyskania przychodu

Metoda degresywna amortyzacji - środki trwałe

Metoda ta pozwala na stosowanie wysokiego współczynnika 2,0, który prawie 2 – krotnie pozwala skrócić standardowy okres amortyzacji środka trwałego. Stosowana powinna być przede wszystkim przez podatników, którzy potrzebują wygenerować szybko wysokie koszty podatkowe ...

Koszty - Różnice kursowe koszty

W związku z tym, że kurs przeliczenia walut obcych dla celów podatkowych oraz kurs faktycznie zastosowany dla przeliczenia w banku lub kantorze, z reguły różnią się od siebie, podatnik ma obowiązek rozliczyć zaistniałe w tym zakresie różnice kursowe ...

Majątek amortyzowany - środki trwałe

Amortyzacja nie obejmuje całego posiadanego przez podatnika majątku. Amortyzacji podlegają wyłącznie składki stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania ...

Metoda podstawowa - metoda kasowa - koszty

Jedną z podstawowych zasad stosowanych u podmiotów prowadzących pełną rachunkowość (księgi rachunkowe) jest zasada memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów za dany okres. Zgodnie z powyższymi zasadami w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty ...

Metoda memoriałowa - koszty

Jedną z podstawowych zasad stosowanych u podmiotów prowadzących pełną rachunkowość (księgi rachunkowe) jest zasada memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów za dany okres. Zgodnie z powyższymi zasadami w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty ...

Oprogramowanie - podatek u źródła

Oprogramowanie: W przypadku nabycia oprogramowania w każdym przypadku występuje przekazanie za granicę należności opodatkowanych u źródła...

Oprogramowanie - podatek u źródła

Problem pobrania podatku u źródła

Bardzo często zdarza się, że przychody na terytorium Polski uzyskuje podmiot (osoba lub inna jednostka), który standardowo rozlicza podatki w innym raku będącym jego miejscem zamieszkania (gdzie położona jest jego siedziba). W takim przypadku powstaje problem pobrania tzw. podatku u źródła, czyli wypłaty wynagrodzenia w miejscu wypłaty danej kwoty należnej wierzycielowi pomniejszonej o określony podatek w kraju wypłaty, a nie w kraju zamieszkania (siedziby) ...

Leasing - podatki a koszty leasingu

Skutki podatkowe i rachunkowe leasingu pozwalają na znaczną optymalizację działalności podatnika. Stąd też leasing całe lata uznawany jest za jedną z popularniejszych form pozyskiwania majątku służącego prowadzeniu działalności i uzyskiwaniu przychodów ...

Leasing - podatki a koszty leasingu