Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Auto firmowe sprzed 2018 r. - limit na modernizację to 3500 zł. Auto z 2018 r. – limit 10.000 zł

Piotr Szulczewski 13.07.2018 08:29 (aktualizacja: )

Od tego, w którym roku samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych zależy, czy jego wartość początkowa ulega podwyższeniu już przy wydatkach modernizacyjnych o wartości 3.500 zł, czy też dopiero od 10.000 zł. Wyższy limit przysługuje dla aut zaliczonych do środków trwałych wyłącznie w 2018 r.

Chodzi o czynności które będąc przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją środka trwałego podwyższają jego wartość początkową w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Jeśli chodzi o samochody wydatkami tego rodzaju może być np. instalacja gazowa, dodatkowe wyposażenie wnętrza, system głośników i radia samochodowego czy montaż urządzeń zmieniające zwykłe auto na kabriolet.  

<<Jeden przedsiębiorca i kilka pojazdów firmowych>>

Stosownie do art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. - jeżeli środki trwałe ulegały ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W związku z powyższym, w przypadku ulepszenia po dniu 31 grudnia 2017 r. samochodu przyjętego do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. zastosowanie znajduje dotychczasowy limit w wysokości 3.500 zł. Nowy, wyższy limit w wysokości 10.000 zł obejmuje wyłącznie ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175), z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieniła próg kwotowy, do wysokości którego podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji poprzez zaliczanie wydatków dotyczących środków trwałych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

<<Kto zapłaci za wypadek firmowym autem pracownika?>>

Zgodnie nowym brzmieniem ustawy, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Natomiast, na podstawie art. 11 ww. ustawy nowelizującej, art. 22g ust. 17 stosuje się do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.

W efekcie jeśli samochód został przyjęty jako środek trwały jeszcze 2017 do środków trwałych – to modernizacja rozpoczyna się od inwestycji ponad kwotę 3500 zł. Nic nie stanowi jednak na przeszkodzie, by samochód zamortyzowany – został sprzedany. U nowego podmiotu, który takie auto zostało wprowadzone do ewidencji jako środek trwały – dopuszczalna jest modernizacja uwzględniająca już nowe limity. 

Podstawa: Interpretacja indywidualna z 14 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.205.2018.1.KS - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) 

 

Auto firmowe