Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

18.01.2011 10:00 (aktualizacja: )

Prowadzący działalność gospodarczą zwykle w pierwszym miesiącu nowego roku dokonać może wyboru formy, w której działalność tę opodatkuje. Do wyboru podatnika dostępne są:

Jeśli podatnik nie dokona żadnego dodatkowego zgłoszenia – pozostaje opodatkowany podatkiem dochodowym według skali podatkowej.

 

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85'528 zł 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł

Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych do 20 lutego roku podatkowego składa dodatkowe oświadczenie, jeśli chce dokonywać kwartalnych wpłat zaliczek na podatek. Wybór kwartalnej formy zaliczek dotyczy wyłącznie małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast podatnik w roku poprzednim dokonał wyboru opodatkowania w formie:

  • podatku liniowego
  • ryczałtu ewidencjonowanego
  • karty podatkowej
  • zaliczek w formie kwartalnej

- to w tym roku nie musi składać ponownie zgłoszenia o wyborze danej formy. Złoży je jedynie w przypadku rezygnacji z danego rodzaju opodatkowania.

Druk oświadczenia o wyborze formy opodatkowania

Zawiadomienie urzędu skarbowego o rozliczeniu w formieryczałtu lub podatkiem liniowym odbywa się w formie pisemnej, bez konieczności używania formularzy urzędowych ustalanych ustawowo. Niemniej w tym przypadku warto telefonicznie skontaktować się z właściwym sobie urzędem skarbowym, gdyż stosują one własne druki, na których przyjmują zgłoszenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych formalności i przepisywania oświadczenia.

Jedynie podatnik zgłaszający rozliczenie w formie karty podatkowej musi złożyć oświadczenie na druku urzędowym – PIT-16.

 Zasady ogólneRyczałtliniowyKarta podatkowa
Forma oświadczenia----------Na piśmieNa piśmiePIT-16

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub jawnej – wniosek składają wszyscy podatnicy.

Wybór ryczałtu spowoduje rozliczanie podatku według jednej z 5 stawek, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności.

Podatnicy, którzy wybrali rozliczenie kwartalne podatku ryczałtowego, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. Wybór formy kwartalnej opłacania ryczałtu dotyczy tylko tych podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

Do 20 stycznia roku podatkowego powinno być również złożone oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z opodatkowania ryczałtowego.

Wybór podatku liniowego

Wyboru 19% podatku od dochodu, opłacanego według tej stawki niezależnie od kwoty podstawy opodatkowania (czyli od faktycznie uzyskanego dochodu) dokonuje się do dnia 20 stycznia roku podatkowego w formie pisemnego oświadczenia, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Do 20 stycznia roku podatkowego powinno być również złożone oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z opodatkowania ryczałtowego.

Natomiast w terminie do 20 lutego roku podatkowego dodatkowe oświadczenie składa podatnik, który chciałby dokonywać kwartalnych wpłat zaliczek na podatek rozliczany liniowo. Wybór kwartalnej formy zaliczek dotyczy wyłącznie małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

UWAGA działy specjalne produkcji rolnej

W przypadku podatników uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy dokonali wyboru rozliczania ich na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych, wyboru opodatkowania liniowego dokonać należy do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Wybór ten dotyczyć będzie lat następnych chyba, że podatnik dokona pisemnej rezygnacji z rozliczenia liniowego – w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego dany roku podatkowy.

Wybór opodatkowania w formie karty podatkowej

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, podatnik składa, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik dokonuje składając do Urzędu Skarbowego PIT-16.

 

BezpłatneSMSOpis deklaracji
PIT-16Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

W przypadku karty podatkowej po złożeniu druku PIT-16 podatnik musi otrzymać decyzję ustalającą wysokość podatku podlegającego zapłacie w danym roku. Stąd też podatnik nawet po wyborze opodatkowania kartą może się tego wyboru zrzec, nawet po otrzymaniu decyzji. Czynności tej dokonać może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego.

Jeśli zrzeknie się on zastosowania karty podatkowej jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:

  • ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki zastosowania tej formy opodatkowania, albo
  • właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Natomiast do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest obowiązany wpłacić - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej - różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach za okres od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie.

Właściwość urzędu skarbowego

W celu złożenia wniosku o opodatkowanie w określonej formie, właściwym będzie:

  • dla podatku liniowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika,
  • dla podatku ryczałtowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika; w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki - naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników,
  • w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników; jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

Zmiana miejsca składania wniosku dotyczy podatników będących nierezydentami podatkowymi, uzyskującymi przychody z działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej i podlegającymi opodatkowaniu na terytorium kraju.