Deklaracje PIT

Wszystkie formularze PIT za 2017 rok rozliczysz w naszym Programie PIT

Deklaracje do rozliczeń podatku PIT za 2017 rok - składane w 2018 roku


* poniższe deklaracje dotyczą dochodu uzyskanego w 2017 roku

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-2 (5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2K (8) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-2A (5) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (5) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT/BR (2) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
PIT/DS (2) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT/D (26) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
PIT/O (22) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT-OP (1) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
PIT/M (7) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (15) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT-36 (25) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2017 r.
PIT-36L (14) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
PIT-37 (24) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (12) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (8)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

PIT-40A/11A (18) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT-4R (6) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-R (18) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-6 (12) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (6) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (8) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (23) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-16 (14) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16Z (13) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-19A (8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-23 (6) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (20) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (17) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT/Z (6) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
IFT-1/IFT-1R (13) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-3/IFT-3R (8) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
IFT/A (6) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
PIT-CFC (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-TP (1)  Uproszczone sprawozdanie

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.