Zmiany w VAT, PIT i innych podatkach już od 1 lipca 2023 r.

Ewelina Czechowicz

5 czerwca została opublikowana ustawa z  dnia 26 maja 2023 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest trzecią, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać już od lipca, wyjaśniamy, na co trzeba się przygotować

Pakiet VAT 3 zmniejsza formalności, z jakimi mierzą się firmy. W ustawie zawarto też zmiany dotyczące innych podatków. Ustawa wprowadza m.in.:

  1. podwyższenie limitu wartości sprzedaży dla małych podatników, co pozwoli większej liczbie firm rozliczać się kwartalnie oraz korzystać z kasowej metody rozliczania VAT.
  2. środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można spożytkować na opłacenie takich podatków jak podatek cukrowy, podatek od wydobycia kopalin, czy od sprzedaży detalicznej.
  3. przesunięcie o rok terminu, w którym zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia elektronicznych ksiąg oraz przesyłania ich do organów, co da przedsiębiorcom więcej czasu na informatyzację i dostosowanie użytkowanych przez nich rozwiązań.

Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT3

W ustawie zawarto takie rozwiązania, jak:

1) Poprawa płynności finansowej firm

Nowe przepisy podwyższają limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Rozszerzono też możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

2) Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Zrezygnowano z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzamy przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

3) Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

Doprecyzowano zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Wprowadzono możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p. 

Zlikwidowano obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzamy wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Zwiększono kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

Uregulowano kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadzamy możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

Wprowadzono uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzamy nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

Skonsolidowano wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

Ujednolicono przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Likwidujemy opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

Wprowadzono do systemu finansów publicznych przegląd wydatków. Zrezygnowano z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. 

Zmiany w VAT, PIT i innych podatkach już od 1 lipca 2023 r.

Zmiany w  JPK_PIT i JPK_CIT

O rok przesunięto terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Dzięki temu podatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie systemów informatycznych. 

Wprowadzono korzystne zmiany dla podatników w JPK_PIT w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania. Po zmianie podatnik będzie przesyłał informacje tak samo, jak w przypadku JPK_CIT, wyłącznie po zakończeniu roku (a nie – miesięcznie lub kwartalnie).

Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg  wyłączamy niektóre grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Minister Finansów będzie miał prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

Ulga rehabilitacyjna

Rozszerzono katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)

Zlikwidowano limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. W ten sposób umożliwimy skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, zmieniono zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

Podatek PIT

Dzięki nowym przepisom w usłudze Twój e-PIT ma pojawić się również możliwość rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej. Ponadto w ustawie doprecyzowano  przepisy w zakresie podatku u źródła oraz wprowadzono zmiany realizujące podatkowe rozwiązania SRRK, m.in. te, które umożliwiają kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dodatkowo zmieniamy obowiązujące zasady opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

Podatek od spadków i darowizn

PW ustawie podwyższono kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.  Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku: 

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych — z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny).

Na podstawie https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-slim-vat-3-z-podpisem-prezydenta

 

SLIM VATZwrot VATZmiany w VATWspólne rozliczenie PITRyczałtUlga rehabilitacyjnaUlga na dzieci