Wyższe dodatki za pracę w nocy od 1 lipca 2023 roku

Iwona Maczalska

1 lipca zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W konsekwencji podwyższeniu uległy wysokości dodatków, jakie są wypłacane pracownikom za pracę w nocy. 

» Wymiar czasu pracy w 2023 roku

» Wzrost wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2023. Ile na rękę netto zyskają pracownicy?

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę każdorazowo ma wpływ na zmianę wysokości dodatków za pracę w nocy. Ponieważ od 1 lipca ponownie podwyższono wynagrodzenie minimalne z kwoty 3490 zł brutto do 3600 zł brutto, dodatek za pracę w nocy również uległ stosownemu podwyższeniu.

Nowe dodatki za pracę w nocy od lipca do grudnia 2023

Źródło: shutterstock

Dodatki za pracę w nocy od 1 lipca 2023 roku

Dodatki za pracę w porze nocnej od lipca do grudnia 2023 roku przedstawia tabela:

Dodatki do wynagrodzenia za pracę w nocy 
 lipiec - grudzień 2023 rok
Lipiec4,29 zł
Sierpień4,09 zł
Wrzesień4,29 zł
Październik4,09 zł
Listopad4,50 zł
Grudzień4,74 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Czym jest praca w porze nocnej?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Pracy w porze nocnej nie dla każdego

Nie każdy pracownik może wykonywać pracę w godzinach nocnych. Kodeks pracy szczegółowo wskazuje grupę pracowników, którzy kategorycznie pracy w nocy wykonywać nie mogą. Mowa o:

  • Kobietach w ciąży (art. 178 § 1 KP),
  • Pracownikach, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia - chyba, że wyrażą na to zgodę (art. 178 §2 KP),
  • Pracownikach młodocianych (art. 203 § 1 KP),
  • Pracownikach niepełnosprawnych, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaUmowa o pracęWynagrodzeniaPłaca minimalna