Współczynnik urlopowy 2023 - dla kogo, wysokość, zasady obliczania

Iwona Maczalska

Pracownikom, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystaną część urlopu. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest odrębnie każdego roku, na podstawie tzw. współczynnika urlopowego. Ile wyniesie współczynnik urlopowy w 2023 roku?

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop regulują przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 171 § 1 w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Współczynnik urlopowy w 2022 roku

Z obowiązku wypłaty ekwiwalentu zwolniony jest pracodawca, w przypadku gdy strony umowy o pracę postanawiają o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą (art. 171 § 3 KP).

Ekwiwalent pieniężny 2023
Źródło: shutterstock

Jak obliczyć współczynnik urlopowy w 2023 roku

Aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

I tak, w 2022 roku współczynnik urlopowy służący do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyniesie 20,83. Wynika to z poniższego obliczenia:

[365 – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty) ] : 12 = 250 dni : 12 = 20,83 współczynnika urlopowego 2023

Współczynnik ten dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wyniesie:

  • dla pracowników zatrudnionych na 1/4 etatu - 5,21
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu - 10,42
  • dla pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu - 15,62
Współczynnik urlopowy w 2023 roku
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi20,83
Pracownicy na 1/4 etatu5,21
Pracownicy na 1/2 etatu10,42
Pracownicy na 3/4 etatu15,62

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Umowa o pracęUrlopWynagrodzenia