Wakacje 2023. Z ilu dni urlopu wypoczynkowego skorzysta pracownik?

Iwona Maczalska

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do odpoczynku i urlopu. Liczba dni przysługującego wolnego zależy od wielu czynników. Z ilu dni urlopu wypoczynkowego skorzystają pracownicy w 2023 roku?

» Wymiar urlopu wypoczynkowego 2023 - 2024

Każdemu pracownikowi przysługuje ustawowo określona wysokość wymiaru urlopu wypoczynkowego. To przepisy KP wskazują na ile wolnego może liczyć zatrudniony w każdym roku kalendarzowym.

» Przewodnik po urlopach pracowniczych w 2023 r. - nowe dni wolne i zmiany w Kodeksie pracy

Wakacje 2022. Ile dni urlopu przysługuje?

Źródło: shutterstock

Dłuższy urlop nie dla każdego pracownika

Wysokość przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego w skali roku uzależniona jest od stażu pracy, do którego wlicza się również okres pobierania nauki. Urlop wypoczynkowy jest urlopem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownika, który podejmuje pracę po raz pierwszy uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wypoczynkowego oznacza liczbę dni urlopu, jakie ma prawo wykorzystać pracownik i wynosi on:

  1. 20 dni – w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niżeli 10 lat,
  2. 26 dni – w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat.

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze pracy wysokość urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Urlop wypoczynkowy - ważna nauka w szkole

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz stażu pracy wlicza się również okresy ukończonej nauki w:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  5. szkoły policealnej - 6 lat,
  6. szkoły wyższej - 8 lat.

- okresy te nie podlegają sumowaniu.

Przykład 1

Pani Patrycja ukończyła studia wyższe. Zaraz po studiach znalazła pracę i została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Praca ta była jej pierwszą pracą na podstawie umowy o pracę. Pani Patrycji przysługiwać będzie 20 dni urlopu ponieważ jej staż pracy wynosi 8 lat (ukończona szkoła wyższa).

Przykład 2

Pan Kamil ukończył studia wyższe. Zaraz po studiach znalazł pracę i został zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W trakcie studiów zatrudniony był u trzech pracodawców na podstawie umowy o pracę. Łączny staż pracy na studiach u Pana Kamila wyniósł 2 lata. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy - wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. W przypadku Pana Kamila oznacza to, że korzystniejsze było uwzględnienie ukończenia szkoły wyższej dające 8-letni staż pracy. Nie można jednak wziąć pod uwagę równolegle biegnącego zatrudnienia (praca w trakcie studiów).

 

Urlop wypoczynkowy - poprzednie zatrudnienie

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Przykład

Pan Jan był zatrudniony w firmie X od września 2005 r. do września 2010 r., a następnie od lipca 2010 r. został zatrudniony w firmie Y. Ponadto jest on absolwentem szkoły wyższej. Zważywszy na to, że Pan Jan posiada 6-letni staż pracy (5lat pracy w firmie X + 1 rok pracy w firmie Y) oraz ukończył studia wyższe (8 lat pracy) to łącznie posiada on 14 lat stażu pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego jaki przysługuje Pani Janowi wynosi 26 dni urlopu wypoczynkowego.

 

Obowiązek wykorzystania 14 dni urlopu w trakcie jednego wolnego

Wielu pracowników zastanawia się, w jakiej długości wykorzystać swój urlop wypoczynkowy. Zdarza się jednak, że pomimo iż pracownik zaplanuje wyłącznie kilkudniowy wakacyjny wypoczynek, jest zmuszany do urlopu wypoczynkowego w wymiarze aż 14 dni. Co na to przepisy prawa pracy i Państwa Inspekcja Pracy?

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.). Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.). Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (Art. 162.).

Więcej w artykule ,,14-dniowy urlop wypoczynkowy. Obowiązek pracownika, czy przymus pracodawcy?".

UrlopKodeks pracyFormy zatrudnienia