Pobierz e-pity 2019

Rozliczasz deklarację PIT? Nie zapomnij o załącznikach

Iwona Maczalska 14.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaPrzed ostatecznym rozliczeniem deklaracji podatkowej warto sprawdzić, czy aby na pewno nie zawiera ona błędu. Warto również upewnić się, że nie ciąży nas obowiązek dołączenia do deklaracji załączników.

Do końca rocznych rozliczeń deklaracji PIT zostały tylko dwa tygodnie. Ostateczny termin rozliczenia się w urzędzie skarbowym mija w środę 30 kwietnia o godzinie 23:59. Warto pamiętać, że rozliczenie wiąże się nie tylko z prawidłowym i terminowym rozliczeniem deklaracji PIT, lecz niejednokrotnie również z dołączeniem do niej stosownego załącznika. Brak załącznika oznacza konieczność skorygowania deklaracji.

 

Załącznik PIT/O w przypadku zastosowania ulg i odliczeń

Załącznik PIT/O jest załącznikiem do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-28. Należy go dołączyć do zeznania podatkowego w przypadku, gdy w deklaracji wykazaliśmy przysługującą nam ulgę podatkową. Dotyczy to zarówno zastosowania odliczeń od dochodu (m.in. ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej, czy darowizny na cele krwiodawstwa), czy też odliczeń od podatku (m.in. ulgi prorodzinnej, odliczenia składki ZUS zdrowotnej, czy IKZE).

W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków - małżonkowie składają jeden wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z ulgi podatkowej korzysta zarówno mąż jak i żona - wypełnić należy zarówno pole ,,podatnik” jak i pole ,,małżonek”. W przypadku, gdy małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

<< więcej o załączniku PIT/O

Załącznik PIT/B dla przedsiębiorcy

Załącznik PIT/B przeznaczony jest dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (PIT-36) bądź na podstawie podatku liniowego (PIT-36L). Jest on informacją o wysokości uzyskanego dochodu bądź osiągniętej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia wielu rodzajów działalności gospodarczej lub prowadzenia jej w wielu miejscach i prowadzenia większej liczy ksiąg rachunkowych (ksiąg przychodów i rozchodów) - należy każdy rodzaj działalności wykazywać odrębnie. W przypadku większej liczby źródeł - należy złożyć większą liczbę załączników PIT/B.

W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków załącznik PIT/B należy złożyć odrębnie w przypadku każdego z małżonków. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy małżonkowie rozliczają się wspólnie, lecz wyłącznie jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas załącznik PIT/B wypełnia wyłącznie małżonek będący przedsiębiorcą.

<< więcej o załączniku PIT/B

 

Załącznik PIT/M dla rodzica zarabiającego dziecka

Załącznik PIT/M jest informacją o dochodach małoletnich dzieci, którego rodzice rozliczają przychód dziecka doliczając go do własnego przychodu. Co do zasady małoletni nie mają obowiązku samodzielnego wypełnienia i złożenia własnego zeznania podatkowego. Obowiązek rozliczenia dochodów dzieci ciąży na rodzicach. Wykazaniu osiągniętych dochodów służy załącznik PIT/M.

Uwaga! Załącznik PIT/M składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. Oznacza to, że jeżeli rodzice w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochody ze stosunku pracy, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, które powinni rozliczyć na deklaracji PIT-37 - muszą zmienić deklarację na PIT-36. Dołączenie załącznika PIT/M do deklaracji PIT-37 jest błędne.

<< więcej o załączniku PIT/M

Załącznik PIT/D

Załącznik PIT/D jest przeznaczony dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2013 rok rozliczają nabyte w latach ubiegłych wydatki poniesione na:

  • spłatę odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe, który został udzielony podatnikowi w latach 2002-2006 oraz odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi w celu spłaty kredytu mieszkaniowego bądź kredytu przeznaczonego na spłatę tego kredytu,
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • na spłatę kredytu (wraz z odsetkami) z lat 1992-1993 na cele mieszkaniowe, otrzymane z zakładu pracy,
  • cele mieszkaniowe (ulga mieszkaniowa), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze.

Załącznik PIT/D składa się łącznie z zeznaniem PIT-36, PIT-37 bądź PIT-28.

<< więcej o załączniku PIT/D

Rozliczenie ulgi odsetkowej wraz z załącznikiem PIT-2K

Załącznik PIT-2K stosuje się w przypadku rozliczenia po raz pierwszy ulgi odsetkowej na zasadach praw nabytych. Wynika to faktu, że ulga odsetkowa obecnie już nie obowiązuje. Załącznik PIT-2K składa się łącznie z zeznaniem PIT-36, PIT-37 bądź PIT-28.

<< więcej o załączniku PIT-2K

Kredyt podatkowy na załączniku PIT/Z

Załącznik PIT/Z jest informacją o wysokości uzyskanego dochodu bądź poniesionej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy, czyli z tzw. kredytu podatkowego. Załącznik ten dołącza się wyłącznie do deklaracji PIT-36 bądź PIT-36L. Przy czym nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się samodzielnie, czy wspólnie z małżonkiem, bowiem załącznik ten musi złożyć każdy podatnik odrębnie.

<< więcej o załączniku PIT/Z

Załącznik PIT/ZG dla dochodów zagranicznych

Druk PIT/ZG będący załącznikiem do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 przeznaczony jest wyłącznie dla podatników osiągających dochody poza granicami kraju. Załącznika nie musi stosować obcokrajowiec pracujący w Polsce, a także osoba, która przebywając za granicą uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce.

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, druk PIT/ZG składać należy odrębnie dla każdego podatnika.


<< więcej o załączniku PIT/ZG

Iwona Maczalska,
PIT.pl