ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa pozwala na odliczanie od dochodu odsetek naliczanych z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację własnych celów mieszkaniowych. Dotyczy to zarówno osób, które spłacają kredyt zaciągnięty do końca 2007 r., jak i osób, które następnie taki kredyt refinansowały. Choć refinansowania może dokonywać wyłącznie podatnik, który posiada kredyt mieszkaniowy sprzed 2007 r., to nadal możliwe jest zawarcie umowy o refinansowanie takiego kredytu i rozliczanie odsetek od kredytu refinansowego - w ramach ulgi odsetkowej.

Z ulgi odsetkowej skorzystać może podatnik, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) mieszkaniowy. W ramach ulgi przysługuje mu prawo do odliczania od dochodu wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki). Spłata może odbywać się do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r i dotyczyć odsetek:

 • od kredytu mieszkaniowego,
 • od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego (kredyt refinansowy),
 • od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu refinansowego.

Prawo odliczenia przysługuje jednak wyłącznie do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r., zatem termin podstawowy spłaty kredytu może być wydłużany umową refinansującą, ale odsetki będą odliczane tylko do końca upływu terminu spłaty kredytu pierwotnego.


Przykład
Kowalski refinansował kredyt mieszkaniowy, który pierwotnie miał spłacić do 2016 r. W wyniku refinansowania nowy kredyt podlega spłacie do 2025 r. Ulga odsetkowa obowiązuje wyłącznie do roku 2015.


Jeżeli inwestycja zakończyła się przed 1 stycznia 2008 r. to odliczenie odsetek od kredytu refinansującego sprzed zakończenia inwestycji oraz po jej zakończeniu (wszystkie odsetki od kredytów refinansujących zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją), możliwe jest w latach 2008 i 2009. W latach późniejszych odlicza się odsetki płacone na bieżąco.


Przykład
Podatnik w 2006 r. zakończył inwestycję i od tego roku rozliczał ulgę odsetkową. W 2007 r. refinansował kredyt pierwotny. Zmiany przepisów dotyczące odliczania odsetek od kredytu refinansowego obowiązują od 2007 r. Podatnik w 2009 r. odliczył od dochodu odsetki od kredytu refinansowego za lata 2007-2009.


Odliczenia odsetek dokonuje się od dochodu podatnika.


Data aktu notarialnego a data podpisania umowy kredytowej

Dla prawa do rozliczania odsetek od kredytu decydujące jest, by pierwotny kredyt na cele mieszkaniowe został udzielony przed 1 stycznia 2007 r. Oznacza to, że umowa kredytowa musiała być podpisana przed tym datą. Nie ma znaczenia:

 • data podpisania umowy zobowiązującej do sprzedaży nieruchomości,
 • data nabycia nieruchomości lub
 • data wybudowania budynku, nabycia lub nadbudowy, rozbudowy, przebudowy (data oddania do użytkowania),
 • data podpisania umowy zobowiązującej bank do zawarcia umowy kredytowej,
 • późniejsza data podpisania kredytu refinansującego.


Wymagane dokumenty

Odliczenie w każdym wypadku wymaga:

 • złożenia deklaracji PIT-2K w pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej (w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia) - informacja wskazująca całość wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe)
 • dokumentu potwierdzającego wysokość i termin zapłaty odsetek wystawionego przez podmiot udzielający kredytu (pożyczki) – za każdy rok korzystania z odliczenia

Uwaga! Jakie odsetki są odliczane

Odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki zapłacone, a nie odsetki należne do zapłaty, ale niezapłacone.

Odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki zapłacone, a nie odsetki należne do zapłaty, ale niezapłacone.

Odliczenie dotyczy wyłącznie odsetek liczonych od kredytu do określonej wysokości, a mianowicie odlicza się odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Stąd decydująca jest kwota na rok zakończenia inwestycji, późniejsze zmiany tej kwoty nie powodują zmian limitu dla podatnika już rozliczającego ulgę odsetkową.

 

 

Rok Kwota limitu kredytu na rok zakończenia inwestycji

2002

189.000 zł

2003

189.000 zł

2004

189.000 zł

2005

189.000 zł

2006

189.000 zł

2007

189.000 zł

2008

212.870 zł

2009

243.460 zł

2010

264.810 zł

2011

325.990 zł

2012

325.990 zł

2013

325.990 zł

2014

325.990 zł

2015

325.990 zł

2016

325.990 zł

2017

325.990 zł

2018

325.990 zł

 

 

Uwaga!
W kolejnych następujących po sobie latach podatkowych kwota powyższa nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje się najwyższy w okresie 2001-2026 wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.


Należy również pamiętać, że prywatne pożyczki na cele mieszkaniowe nie korzystają z prawa do ulgi. Mogą to być wyłącznie odsetki od kredytu (pożyczki udzielonej przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek).

Uwaga Kredyt z państw UE

Odliczenie dotyczy również odsetek od kredytu zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Dotyczy to odsetek od kredytu pierwotnego, jak i odsetek od kredytów refinansowych.

Ulga nie dotyczy jednak odsetek od kredytów:

 • udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,
 • udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi.


Ulga odsetkowa a inne ulgi podatkowe

Podatnik nie może skorzystać z ulgi, jeżeli wcześniej ponosił wydatki na cele mieszkaniowe w ramach ulgi budowlanej, przeznaczone na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Brak możliwości odliczenia dotyczy również odsetek od kredytu refinansowego.

Jeżeli podatnik chciałby korzystać z ulgi odsetkowej, musiałby dokonać korekty wcześniej dokonywanych odliczeń łącznie z zapłatą odsetek za zwłokę.

 

Małżonkowie a ulga odsetkowa

Odliczenia dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

 

Pierwszy rok odliczenia

Odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

Co istotne odliczenie jest dopuszczalne jedynie gdy:

 • inwestycja dotyczy budowy budynku mieszkalnego lub dotyczy nadbudowy, przebudowy, rozbudowy budynku – gdy zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
 • inwestycja dotyczy zakupu lub wniesienia wkładu – gdy została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik

Odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki lub w za rok podatkowy bezpośrednio następujący po tym roku.


Odsetki:

 • od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego (kredyt refinansowy),
 • od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu refinansowego

- zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją zakończoną przed dniem 1 stycznia 2008 r., podlegały odliczeniu od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku 2008 lub 2009. Obecnie w tym zakresie możliwa jest jedynie korekta zeznań za tamte lata.


Nieruchomość, grunt

Odliczenie dotyczy wyłącznie odsetek od części kredytu przeznaczonego na cele budowlane, poza nabyciem gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z podejmowaną inwestycją. Nie ma znaczenia czy wartość gruntu zostanie wyszczególniona w akcie notarialnym, czy też cena nabycie obejmie całość inwestycji. W tym drugim przypadku niezbędne jest określenie wartości gruntu i proporcjonalne jedynie ustalanie prawa do ulgi.

Cel kredytu

Celem kredytu podstawowego była:

 • budowa budynku mieszkalnego albo
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W przypadku kredytu refinansującego - kredyt refinansowany udzielony musiał być na cele wskazane powyżej. W przypadku gdy kredyt (pożyczka) stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych, zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Zatem ulgę rozlicza się proporcjonalnie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 23-08-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Credit Financier Home (08-11-2017 08:17:58)
Temat: LOAN
* Oferuje stawkę 3% pożyczki odsetkowej * Ubezpieczenie dla bezgotówkowego przedsiębiorcy * Gwarancja na pieniądze Z dobrą oceną kredytową, Credit Financier Home oferuje kredyty zabezpieczające i pożyczki nie zabezpieczające dla...pokaż całą treść
* Oferuje stawkę 3% pożyczki odsetkowej * Ubezpieczenie dla bezgotówkowego przedsiębiorcy * Gwarancja na pieniądze Z dobrą oceną kredytową, Credit Financier Home oferuje kredyty zabezpieczające i pożyczki nie zabezpieczające dla osób fizycznych lub spółek lub stowarzyszeń spółdzielczych dla celów korzyści przemysłowych i osobistych. Adres kontaktowy: Whatsapp: +15184181390 Direct Mail creditfinancierhome@gmail.comzwiń
Autor: Irrua Specialist Hospital (08-11-2017 08:13:23)
Temat: KIDNEY
Nazywam się Dr Wilson Jones ze Szpitala Specjalistycznego Irrua, jestem specjalistą w dziedzinie chirurgii narządów i zajmujemy się kupowaniem organów od ludzi, którzy chcą sprzedać, jeśli jesteś...pokaż całą treść
Nazywam się Dr Wilson Jones ze Szpitala Specjalistycznego Irrua, jestem specjalistą w dziedzinie chirurgii narządów i zajmujemy się kupowaniem organów od ludzi, którzy chcą sprzedać, jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą nerek. Nie zwlekaj i wróć do nam, abyśmy mogli kontynuować dalej. I to jest nasz e-mail, jeśli jesteś gotowy sprzedać swoją nerkę. irruaspecialisthospital@gmail.comzwiń
Autor: Zosia (03-05-2017 12:12:28)
Temat: odsetki od kredytu
Czy ta ulga tez obowiązuje w przypadku sprzedaży pierwszego mieszkania na które zaciągnięty był taki kredyt i zakupu drugiego ,
Autor: Grzegorz (23-04-2017 13:06:49)
Temat: odsetki w CHF
Witam, czy mogę odliczać odsetki od kred. hip. za ciągniętego w 2008 roku?
Autor: Andrzej (18-04-2017 15:06:24)
Temat: Zakup mieszkania
W 2006 roku wraz z żoną wykupiliśmy mieszkanie od Gminy, w mieszkaniu tym przebywaliśmy przez okres 10 lat. Blok mieszkalny został wybudowany ok. 20 lat , licząc...pokaż całą treść
W 2006 roku wraz z żoną wykupiliśmy mieszkanie od Gminy, w mieszkaniu tym przebywaliśmy przez okres 10 lat. Blok mieszkalny został wybudowany ok. 20 lat , licząc od roku , w którym wykupiliśmy mieszkanie . Pytanie nasze jest takie czy należy nam się ulga odsetkowa na zaciągnięty kredyt, ponieważ mieszkanie to nie jest nowe. zwiń
Autor: Dorota (10-03-2017 14:36:48)
Temat: ulga odsetkowa -2016r.
Z ulgi odsetkowej korzystam od 2004 roku, w 2016r spłaciłam cały kredyt ( był pierwotnie do 2020 roku), Czy rozliczam pełną kwotę tych odsetek ( to ok....pokaż całą treść
Z ulgi odsetkowej korzystam od 2004 roku, w 2016r spłaciłam cały kredyt ( był pierwotnie do 2020 roku), Czy rozliczam pełną kwotę tych odsetek ( to ok. 25ooozł). Co roku zgodnie z harmonogramem spłaty było to 0k.3500zł, teraz przy takiej spłacie jednorazowej mam watpliwości. Pierwotnie mój kredy wynosił 75000zł. Uprzejmie proszę o odpowiedź. zwiń
Autor: Adam (01-03-2017 13:04:57)
Temat: Ulga a brak odsetek w danym roku
Korzystam z ulgi od kilku lat, natomiast w 2016 z uwagi na ujemny Libor nie zapłaciłem żadnych odsetek od kredytu. Czy w takim przypadku za dany rok: 1....pokaż całą treść
Korzystam z ulgi od kilku lat, natomiast w 2016 z uwagi na ujemny Libor nie zapłaciłem żadnych odsetek od kredytu. Czy w takim przypadku za dany rok: 1. w ogóle nie składam PITD? Jeśli w kolejnych latach się pojawią odsetki to wtedy składam? 2. składam PITD ale wpisuje 0zł?zwiń
Autor: Mariola (26-02-2017 12:17:48)
Temat: Pytanie o możliwości odliczenia odsetek
Witam, Czy mogę odliczyć odsetki za 2016r. Kredyt na zakup mieszkania deweloperskiego zaciągnąłam w 01.2015r.
Autor: Barbara (17-02-2017 19:32:51)
Temat: ulga
W 2002 roku kupiłam z mężem dom, wzięliśmy kredyt na zakup domu.Czy mogę odliczyć sobie odsetki z kredytu i za jaki okres. 2014 roku kupiłam mieszkanie ...pokaż całą treść
W 2002 roku kupiłam z mężem dom, wzięliśmy kredyt na zakup domu.Czy mogę odliczyć sobie odsetki z kredytu i za jaki okres. 2014 roku kupiłam mieszkanie czy również mogę odliczyć odsetki od kredytu na mieszkanie.zwiń
Autor: Artur (09-02-2017 22:00:04)
Temat: Odliczenie odsetek wstecz
Witam, Czy mogę odliczyć odsetki wstecz? Umowę o kredyt podpisaliśmy w grudniu 2016. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w styczniu 2007 z "opcją" zgłoszenia użytkowania (którego nie wysłaliśmy...pokaż całą treść
Witam, Czy mogę odliczyć odsetki wstecz? Umowę o kredyt podpisaliśmy w grudniu 2016. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w styczniu 2007 z "opcją" zgłoszenia użytkowania (którego nie wysłaliśmy do chwili obecnej). Budowa rozpoczęła się w maju 2007 i w tymże samym roku się zakończyła. Do dzisiaj (09.02.2017) nie odliczaliśmy od dochodu żadnych odsetek z tytułu tego kredytu. Na chwilę obecną nie pamiętam, czy korzystaliśmy z ulgi budowlanej.... raczej tak...Ale załóżmy, że nie. Czy możemy odliczyć odsetki które już zapłaciliśmy wstecz od 2007 roku?? Jeśli nie, to czy możemy zacząć odliczać je od tego roku (od dochodu uzyskanego w 2016 roku)??zwiń
Autor: Jola (30-01-2017 10:29:35)
Temat: ulga odsetkowa a najem
Czy ulga odsetkowa dotyczy zakupu mieszkania wykorzystanego pod najem?
Autor: Marcin (08-01-2017 16:03:45)
Temat: Pytanie o ostatnią ratę
Czy zakładając, że został wzięty kredyt refinansowy na zakup mieszkania, a data zakończenia pierwszego kredytu była np. 1 maja 2018, to czy to oznacza, że ostatnią ratą,...pokaż całą treść
Czy zakładając, że został wzięty kredyt refinansowy na zakup mieszkania, a data zakończenia pierwszego kredytu była np. 1 maja 2018, to czy to oznacza, że ostatnią ratą, od której można odliczyć odsetki jest ta za kwiecień 2018?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz