Projekt tarczy 9.0: przedsiębiorcy muszą poczekać na wsparcie

Ewelina Czechowicz

W czwartek pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, autorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W oczekiwaniu na nowe przepisy warto sprawdzić, czy wykorzystane zostały wszystkie wcześniej uchwalone formy wsparcia, o niektóre można jeszcze wnioskować. 

Tarcza 9.0 przyjęta przez rząd

Aktualnie dostępne są jeszcze dla przedsiębiorców poszkodowanych przez Covid-19 narzędzia z poprzednich tarcz antykryzysowych. Niektórzy z przedsiębiorców mogą ubiegać się o:

  1. Dofinansowanie wynagrodzeń
  2. Dotacje i pożyczki
  3. Świadczenia postojowe
  4. Zwolnienia z obowiązku opłacania składek do ZUS

Tarcza 9.0, przedsiębiorcy poczekają na wsparcie

Źródło:shutterstock

Przedsiębiorca może sprawdzić z jakiej pomocy z tarczy antykryzysowej skorzystał

Do kiedy można składać wnioski informuje strona rządowa https://www.biznes.gov.pl. Przedsiębiorcy mogą skorzystać jeszcze z takich narzędzi jak:

Dofinansowanie do wynagrodzeń

O dofinansowawanie wynagrodzeń należy wnioskować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dofinansowanie wypłacane jest z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Na czym polega wsparcie

Od kiedy obowiązuje

Jak długo przysługuje/ ile wynosi

Do kiedy składać wnioski

Tarcza 1.0

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy

od 31 marca 2020

3 miesiące

do 10 czerwca 2021

Tarcza 4.0

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy

od 24 czerwca 2020

3 miesiące

do 10 czerwca 2021

Źródło: www.biznes.gov.pl

Wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy  – dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Pracy (FP)

 

Tarcza 1.0

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom

od 31 marca 2020

3 miesiące

do 10 czerwca 2021, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP

Źródło: www.biznes.gov.pl

Dotacje i pożyczki

Dofinansowanie działalności gospodarczej udzielane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy. 

 

Tarcza 1.0

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

od 31 marca 2020

3 miesiące

do 10 czerwca 2021, po ogłoszeniu  naboru przez dyrektora PUP

Źródło:www.biznes.gov.pl

Pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorcy

 

Tarcza 1.0

Jednorazowo pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

od 31 marca 2020

do 5000 zł

do 10 czerwca 2021, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP

Źródło: www.biznes.gov.pl

Jednorazowa dotacja

Tarcza 8.0

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy według przeważającego PKD

od 28 lutego 2021

do 5000 zł

do 31 maja 2021, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP

Źródło:www.biznes.gov.pl

O powyższe formy wsparcia przedsiębiorcy mogą wnioskować za pośrednictwem praca.gov.pl.

Wsparcie z ZUS

Z kolei o świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS wnioski należy składać za pośrednictwem PUE ZUS. Ci z przedsiębiorców, którzy spełniają określone przez tarcze kryteria, i którzy jeszcze nie wykorzystali tej możliwości mogą wnioskować o świadczenia postojowe oraz o zwolnienie ze składek ZUS.

Świadczenia postojowe

Tarcza 1.0

Świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (podstawowe)

od 31 marca 2020

maksymalnie 3 miesiące

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Tarcza 1.0

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (podstawowe)

od 31 marca 2020

maksymalnie 3 miesiące

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Tarcza 5.0

Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych według przeważającego PKD

od 15 października 2020

maksymalnie 3 miesiące

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Tarcza 5.0

Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż, w tym  turystycznej, estradowej i wystawienniczej, z wybranych branż, według przeważającego PKD

od 15 października 2020

od 16 grudnia 2020 – nowe kody PKD

maksymalnie 3 miesiące

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Tarcza 6.0

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż, według przeważającego PKD

od 30 grudnia 2020

jednorazowe

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Tarcza 6.0

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne w ramach działalności artystycznej, twórczej, architektonicznej, na rzecz muzeów

od 15 stycznia 2021

jednorazowe

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Tarcza 8.0

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż, według przeważającego PKD

od 28 lutego 2021

jednorazowe, dwukrotne albo trzykrotne

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Źródło:www.biznes.gov.pl

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Tarcza 8.0

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 płatników prowadzących działalność gospodarczą, według przeważającego PKD

od 28 lutego 2021

styczeń 2021 rok albo za grudzień 2020 rok i styczeń 2021 rok albo za luty 2021 rok, w zależności od numeru PKD

do 30 kwietnia 2021

Źródło: www.biznes.gov.pl

Tarcza 9.0 będzie kontynuacją tarczy 8.0

Projekt rozporządzenia stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

"Wiele rozwiązań mających na celu wsparcie najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców, zostało już wdrożonych. Istnieje pilna potrzeba udzielenia dalszego wsparcia dla form działalności gospodarczej, najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19. Konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności" – wskazano w projekcie czwartkowego rozporządzenia.

Lockdown i koniczność wprowadzenia nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371), wynika z potrzeby zapewnienia przedsiębiorcom dalszego wsparcia i ochrony przed negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 –informują jego autorzy. Jak wskazują autorzy projektu, rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzanie oraz utrzymywanie obostrzeń powoduje, że niezbędne jest podejmowanie kolejnych działań, mających na celu zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw i utrzymanie miejsc pracy, a w konsekwencji – zapewnienie stabilności makroekonomicznej państwa. Pomoc kierowana będzie do branż, które szczególnie mocno zostały dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie    

Celem proponowanych zmian w kolejnym rozporządzeniu jest po pierwsze objęcie dodatkowym wsparciem przedsiębiorców, do których taka pomoc już została skierowana na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r., a których sytuacja – w następstwie wprowadzonych obostrzeń – nadal jest trudna. Po drugie, celem projektu jest rozszerzenie kręgu adresatów wsparcia o dodatkowe branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności.

4 formy wsparcia zależne od PKD

Podobnie jak w poprzednich rozporządzeniach pomoc będzie udzielana według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia. Dla wyszczególnionych działalności według kodów PKD przewidziano cztery formy wsparcia:

  1. wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników – gdy przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy;
  2. wypłata świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego – przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego; świadczenie to będzie udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
  3. dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; 
  4. zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, – jeżeli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Tarcza 9.0 zostanie rozszerzona o PKD firm, którym ograniczono możliwość działalności z uwagi na Covid-19

Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie poprzednich dwóch rozporządzeń, tarczy 7.0 oraz 8.0.  Projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązania oraz przewiduje przedłużenie obowiązujących. Dodatkowo projekt rozszerza krąg adresatów wsparcia o dodatkowe branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności. Zgodnie z zapowiedziami resortu rozwoju projekt ma zostać poszerzony o 16 kodów PKD. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUSMikropożyczkaTarcza finansowa PFR