Przedsiębiorca może sprawdzić, z jakiej pomocy skorzystał w ramach tarczy antykryzysowej

Ewelina Czechowicz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem bazy SUDOP, daje możliwość zweryfikowania z jakiej pomocy skorzystał przedsiębiorca. Można w prosty sposób sprawdzić wysokość wsparcia, datę jego udzielenia oraz podstawę prawną. 

Baza SUDOP

Baza SUDOP zawiera informacje o:

  1. wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
  2. pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
  3. wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

W bazie SUDOP nie  ma informacji udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie. Baza nie uwzględnia też informacji o środkach pomocowych, których okres obowiązywania zakończył się przed 2016 rokiem, pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (o ile nie została ona notyfikowana Komisji Europejskiej), pomocy de minimis.

Baza SUDOP
Źródło: shutterstock.com

Informacje udostępniane za pośrednictwem systemu SUDOP pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

Baza SUDOP
Źródło: sudop.uokik.gov.pl

Prawidłowość i kompletność danych

Za prawidłowość i kompletność ww. sprawozdań odpowiadają wyłącznie podmioty je sporządzające. Ze względu na fakt, iż jedynie te podmioty mają możliwość korygowania swoich sprawozdań, w celu wyjaśnienia zauważonych błędów należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami udzielającymi pomocy. UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku błędnego sporządzenia sprawozdania przez podmiot udzielający pomocy. Należy mieć na uwadze, iż podmioty udzielające pomocy mają 7 dni od dnia udzielenia pomocy na wprowadzenie informacji o pomocy do aplikacji SHRIMP oraz 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie wartości pomocy na korektę tej informacji. W związku z tym informacja o pomocy udzielonej lub zmianie jej wartości w ciągu ostatnich 7 dni może jeszcze nie być wprowadzona do systemu SUDOP.

Dane mają charakter wyłącznie informacyjny

Wydruki danych o pomocy otrzymanej przez beneficjenta mają charakter wyłącznie informacyjny.

Jak sprawdzić z jakiej pomocy skorzystał przedsiębiorca?

Przedsiębiorca może sprawdzić z jakiej pomocy skorzystał w ramach tarczy antykryzysowej.  Wystarczy NIP, który trzeba podać w aplikacji na stronie: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary.  

SUDOP sprawdź pomoc z jakiej skorzystałeś
Źródło:sudop.uokik.gov.pl

Dane mogą być pomocne przy wypełnianiu kolejnych wniosków pomocowych, w których należy wpisać informacje o już udzielonej pomocy. Pozwolą też zweryfikować np. ilość otrzymanych przezprzedsiębiorcę dotacji.

Koronawirus w PolsceMikropożyczkaZwolnienia z ZUSTarcza finansowa PFRŚwiadczenie postojowe