Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dotacja 5.000 zł z tarczy 8.0: jedna, dwie czy trzy?

Ewelina Czechowicz 04.03.2021 09:20 (aktualizacja: )

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. wydłuża możliwość ubiegania się o świadczenia z tzw. tarczy branżowej. Jednym z nich jest dotacja w kwocie do 5000 zł, po którą mogą sięgnąć przedsiębiorcy poszkodowani przez Covid-19. Kto może ją otrzymać dwa a kto trzy razy? - wyjaśniamy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

O dotacje przedsiębiorcy mogą wnioskować od 28 lutego 2021 r.  wyłącznie za pośrednictwem strony praca.gov.pl, do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę składając wniosek PSZ-DBKDG. Wnioski papierowe o to świadczenie nie są przyjmowane. Dotacje przedsiębiorca może otrzymać dwukrotnie lub trzykrotnie w zależności od przeważającego kodu PKD prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dotacja 5000 zł z tarczy 8.0
Źródło: shutterstock.com

Dotacja udzielana dwukrotnie:

Kod PKD:Rodzaj prowadzonej działalności:
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
91.02.ZDziałalność muzeów

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Dotacja udzielana może być trzykrotnie przedsiębiorcom, których PKD to:

Kod PKD:Rodzaj prowadzonej działalności:
49.39.Zpozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Zhotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Zobiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Zpola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.Arestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne
56.21.Zprzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Zpozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Zdziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Zdziałalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Zdziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Zdziałalność związana z projekcją filmów
59.20.Zdziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Zdziałalność fotograficzna
77.21.Zwypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.Adziałalność agentów turystycznych
79.12.Zdziałalność organizatorów turystyki
79.90.Adziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.Cpozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Zdziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Zpozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Zpozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Zpozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.Anauka języków obcych
85.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Zw zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.Ddziałalność paramedyczna
90.01.Zdziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Zdziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Zdziałalność obiektów kulturalnych
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych
93.13.Zdziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Zpozostała działalność związana ze sportem
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Adziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,
96.01.Zpranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Zdziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Warunki otrzymania dotacji

Aby otrzymać dotację, trzeba wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu:

  1. uzyskanego w miesiącu poprzednim lub
  2. w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub
  3. we wrześniu 2020 r.

Dotacje z poprzedniej Tarczy branżowej 7.0 wliczają się do limitu możliwych do udzielenia dotacji z tarczy 8.0. O dotację mikro- i mały przedsiębiorca będzie mógł wnioskować do 31 maja 2021 r. Co ważne, w przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Czy dotację należy zwrócić?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Za dzień udzielenia dotacji uznawany jest dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Łączenie dotacji z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej

Dotację przedsiębiorcy mogą łączyć z innymi formami wsparcia. Zatem o dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15 zzd ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Trzeba pamiętać, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. 

MikropożyczkaKoronawirus w Polsce