Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ramach Tarczy 6.0. Dla kogo i na jakich zasadach?

Iwona Maczalska

Przepisy Tarczy 6.0 umożliwiają skorzystanie z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Jakich pracowników obejmie dofinansowanie? Jakie będą zasady ubiegania się o jego przyznanie? Kiedy i jak długo będzie można składać wnioski? Wyjaśniamy.

Sejm uchwalił przepisy Tarczy branżowej 6.0. Choć aktualnie czeka ona na podpis Prezydenta, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że już w przyszłym tygodniu uruchomiona zostanie możliwość wnioskowania o pomoc z Tarczy. Mowa również o dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników, która będzie wypłacana w wysokości 2000 zł. Kto z niego skorzysta i na jakich zasadach?

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, Tarcza 6.0

Źródło: shutterstock

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników - dla kogo?

Zgodnie z przepisami Tarczy branżowej z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2000 zł skorzystać będą mogli pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W przypadku pracowników zatrudnionych na pełnym etacie zostanie wypłacona kwota 2000 zł. Z kolei dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników pracujących w ramach niepełnego etatu zostanie ustalona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Z dofinansowania skorzystają również osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników - warunki

Jednym z podstawowych warunków, jakie należy spełnić by móc się ubiegać się o dofinansowanie, jest posiadanie statusu osoby zatrudnionej przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku. Fakt świadczenia pracy we wspomnianym terminie dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że osoby, które zaczęły pracę np. w listopadzie, przy założeniu, że wniosek zostanie złożony w grudniu, nie będą mogły skorzystać z dofinansowania.

Jak zastrzega jednak Ministerstwo Rozwoju ,, Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.

To jednak nie wszystko. O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników będzie ubiegać się pracodawca. Aby mógł to zrobić będzie musiał spełnić 5 kluczowych warunków:

 1. Prowadzenie działalności na podstawie branż wskazanych w ustawie – na dzień 30 września 2020 roku,
 2. Uzyskanie 40% spadku przychodów w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 3. Brak zaległości w podatkach, składkach ZUS społecznych, składce zdrowotnej, składce na FGŚP, FP czy Funduszu Solidarnościowym do końca III kwartału 2019 r. (z wyjątkiem, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności),
 4. Brak spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości (art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe),
 5. Nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne w stosunku do przedsiębiorcy.

Dopłaty do wynagrodzeń - kody PKD działalności gospodarczej

Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Aby skorzystać z tej formy pomocy należy bowiem prowadzić przeważającą część działalności gospodarczej na podstawie konkretnych kodów PKD, które zostały wskazane w ustawie.

Są nimi:

 1. 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 2. 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 3. 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 4. 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 5. 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 6. 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 7. 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 8. 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
 9. 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 10. 56.29.Z -  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 11. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
 12. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 13. 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 14. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 15. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,
 16. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 17. 74.20.Z -Działalność fotograficzna,
 18. 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 19. 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 20. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 21. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 22. 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 23. 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 24. 85.59.A - Nauka języków obcych,
 25. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 26. 86.10.Z - Działalność szpitali  (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej),
 27. 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
 28. 86.90.D - Działalność paramedyczna,
 29. 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 30. 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 31. 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
 32. 91.02.Z - Działalność muzeów,
 33. 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
 34. 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 35. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
 36. 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 37. 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
 38. 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 39. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 40. 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Jak można przeczytać w ustawie ,,Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.” (Art. 15gga. 2.).

Jak składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorca zobowiązany będzie złożyć w postaci elektronicznej, do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski na tą chwilę jeszcze nie są gotowe. Można spodziewać się ich pojawienia już w drugiej połowie grudnia.

Zgodnie z przepisami Tarczy 6.0 wnioski o dofinansowanie będą mogły być składane do dnia 28 lutego 2021 roku.

Zawierać one będą:

 1. informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników, których to świadczenie dotyczy;
 2. oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej,
 3. oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 4. oświadczenie o spełnianiu warunków, dotyczących wymaganego spadku przychodów,
 5. oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem,
 6. oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionego organu;
 7. oświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w poprzednich dwóch latach kalendarzowych.

Zasady wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie do wynagrodzeń udzielane będzie na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Przysługiwać ono będzie przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie zostanie przekazane w trzech transzach.

Przedsiębiorca zobowiązany będzie rozliczyć otrzymane dofinansowanie oraz złożyć komplet dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania. Jeżeli nie doszło do pełnego wykorzystania przyznanych wniosków, ich zwrotu należy dokonać w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania.

 

Koronawirus w PolsceMikropożyczka