Polski Ład: zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków

Ewelina Czechowicz

Regulacje Polskiego Ładu, które zaczną obowiązywać od stycznia, zmienią zasady rozliczania małżonków. Już od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy. Co się zmieni i czy małżonkowie zyskają na wprowadzonych zmianach? Wyjaśniamy.

Wspólne opodatkowanie małżonków - kto może skorzystać?

W zakresie wspólnego opodatkowania małżonków ważna jest metoda opodatkowania. Nie każda pozwala na wspólne rozliczenie. Wspólnie deklaracji nie mogą złożyć małżonkowie wówczas kiedy:

 

  •  jeden z małżonków jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalność ta jest zawieszona.
  • jeden z małżonków wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem najmu prywatnego
  • małżonkowie mają rozdzielność majątkową

Zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków w ramach Polskiego Ładu

Nowe przepisy wprowadzane w ramach Polskiego ładu pozwolą na wybór wspólnego rozliczenia już za rok, w którym zawarto małżeństwo. Jest to pozytywna zmiana w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów, które wymagały, aby małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok.

Zatem obecnie podatnicy nie będą musieli być małżeństwem przez cały rok by się wspólnie rozliczyć.

Polski ład wspólne rozliczenie małżonków

Źródło: shutterstock

Wspólne rozliczenie a zawieszona działalność gospodarcza, istotna zmiana formy opodatkowania

W zakresie wspólnego rozliczenia należy pamiętać, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, w sytuacji kiedy działalność była zawieszona przez cały rok ma znaczenie aktualnie wybrana forma opodatkowania. Jeżeli podatnik nie dokonuje zmian w formie opodatkowania, to obowiązuje go ostatnio wybrana. Formę opodatkowania można zmienić również w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. Należy to uczynić najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego w danym roku przychodu lub do końca roku. Kiedy w działalności, która podlega zawieszeniu wybrano jako formę opodatkowania  podatek liniowy lub ryczałt małżonkowie nie będą mogli się rozliczyć wspólnie.

Rozwiązaniem które może na to pozwolić jest zmiana  do końca 2021  roku formy opodatkowania na zasady ogólne i zgłoszenie zmiany do CEIDG, taka zmiana pozwoli małżonkom na wspólne rozliczenie za 2022 r. 

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej - pracujący emeryci z niej nie skorzystają - PIT.pl

Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małożonków

Od stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowa ulga podatkowa - ulga dla klasy średniej. Z preferencji tej będą mogli skorzystać podatnicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy i działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej w roku podatkowym w wysokości pomiędzy 68.412 zł a 133.692 zł. Ulga będzie naliczana oddzielnie dla każdego z małżonków. Oznacza to, że przed zsumowaniem przychodów uwzględnia się ulgę dla klasy średniej, a dopiero potem przychody sumuje. Stąd w sytuacji kiedy jeden z małżonków uzyska przychody poniżej 68 412 zł nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej. Tylko od przychodu małżonka który zmieści się w powyższym przedziale zostanie odjęta ulga dla klasy średniej. W sytuacji kiedy np. żona uzyska w 2022 r. przychód w wysokości 110 000 zł a mąż 55 000 zł to dla wspólnego opodatkowania łączny przychód małżonków zostanie wyliczony następująco:

 

Przychód żony 110 000 zł minus ulga dla klasy średniej (10 258,82) plus przychód męża 55 000 zł = przychód do opodatkowania = 154 741,18 zł

 

 

Ulga na dzieci a wspólne rozliczenie małżonków - zmiany w Polskim ładzie

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na skorzystanie rodzicom po spełnieniu warunków z ulgi na dzieci. Ulga ta wynosi 1112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko oraz 2700 zł rocznie na czwarte i kolejne dziecko. Trzeba pamiętać że prawo do skorzystania z ulgi na pierwsze dziecko nie przysługuje rodzicom, których dochody przekraczają 112.000 zł (jeśli oboje wychowują dziecko) lub 56.000 zł (jeśli jeden rodzic wychowuje dziecko samotnie). Polski ład doprecyzowuje możliwość stosowania ulgi na dzieci. Zgodnie z nowymi przepisami ulga przysługuje jednemu z rodziców. W przypadku kiedy rodzice nie rozliczają się wspólnie (np. w wyniku rozwodu), może dochodzić  między nimi do sporu, który z rodziców ma prawo do skorzystania z ulgi. Obowiązujące regulacje nie precyzowały kto i kiedy może korzystać z ulgi w sytuacji konfliktu między rodzicami, i często zdarzało się że rodzice korzystali z niej na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Nowe przepisy nakazują ustalnia  który z rodziców skorzysta z  ulgi, lub w jakich proporcjach rodzice podzielą ulgę między siebie. Jeśli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii podziału ulgi, lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, rodzice stosują ulgę po połowie. Natomiast w pozostałych przypadkach ulgę stosuje ten rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

W sytuacji natomiast kiedy  podatek jest zbyt niski, by dana osoba mogła skorzystać z ulgi, nadal istnieje możliwość odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, mimo iż tych ostatnich nie odlicza się już od podatku.

Polski Ład: jaka forma opodatkowania na 2022 rok? - PIT.pl

Ulga dla rodzin wielodzietnych a wspólne rozliczenie małżonków

Od stycznia 2022 r. osoby:

  • zatrudnione na etacie
  • otrzymujące wynagrodzenia z umów zleceń
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, które wychowują czworo lub więcej dzieci, będą mogły skorzystać z nowej ulgi podatkowej.

Przychody każdego z małżonków , którzy wychowują 4 i więcej dzieci będą zwolnione z podatku do kwoty 85.528 zł. Przez wychowywanie zgodnie z nowymi przepisami  rozumie się także pełnienie funkcji opiekuna prawnego oraz sprawowanie funkcji rodziny zastępczej. Przepisy Polskiego ładu nie precyzują czy zwolnienie przychodów z podatku dotyczy jednego rodzica, czy też ich obojgu stąd należy przyjąć że  zwolnieni są oboje rodzice. Trzeba też pamiętać że zwolnienie części przychodów z opodatkowania sumuje się z innymi ulgami w tym z kwotą wolną od podatku, która od stycznia 2022 r. będzie wynosiła 30 00o zł. Dlatego też  należy przyjąć że  rodzic wychowujący czwórkę dzieci, który w roku podatkowym zarobi 115.528 zł (suma kwoty wolnej od podatku oraz przychodów zwolnionych), nie zapłaci od tych dochodów podatku PIT.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie: dla kogo 9%, dla kogo 4,9 % i kto jej nie zapłaci? - PIT.pl

Wspólne rozliczenie w sytuacji śmierci jednego z małżonków

W przypadku śmierci jednego z małżonków przepisy ustaw podatkowych dają możliwość wspólnego rozliczenia.

W ramach Polskiego ładu ustawodawca wprowadził możliwość wspólnego rozliczenia w roku śmierci jednego z małżonków. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami podatnik musi „pozostawać w związku małżeńskim w roku podatkowym”, jednak nie jest konieczne pozostawanie w związku przez cały rok. W związku z tym, jeśli ślub i śmierć małżonka miały miejsce w tym samym roku, to możliwe będzie wspólne rozliczenie.

Wspólne rozliczenie PITMacierzyństwoUlga dla klasy średniejUlga na dzieciOdliczenia w PITPodatek PITPolski ŁadPodatki 2022Formy opodatkowaniaRyczałtSkładka zdrowotnaKwota wolna od podatkuHOT