Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT z ZUS za 2019 rok

03.02.2020 08:55 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2019 rok. Trafią one do wszystkich osób, które w zeszłym roku chociaż raz pobrały świadczenie wypłacane przez ZUS.

<<Rozlicza ZUS na PIT-40A/11A

Jakie deklaracje PIT przesyłamy do świadczeniobiorców

Wśród deklaracji PIT jakie ZUS będzie wysyłać znajdują się następujące formularze:

 • PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2019 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują;
 • PIT-11A – informacja o dochodach dla osób, które nie pobierały tych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia; otrzymają ją również osoby, które w 2019 roku:
  • przed końcem roku podatkowego zgłosiły wniosek, abyśmy nie sporządzali dla nich rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
  • złożyły do nas oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez stosowania miesięcznej kwoty zmniejszenia zaliczki
  • pobierały zasiłki z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • pobierały świadczenia, od których nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł, dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; otrzymają ją osoby, które pobrały:
  • świadczenie należne po osobie zmarłej,
  • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie (o ile kwota zasądzonych lub ustalonych alimentów przewyższa 700 zł).

Deklaracji tej nie otrzymają jednak dzieci poniżej 25 roku życia oraz dzieci (bez względu na wiek), które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek albo dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Alimenty wypłacone na ww. dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Kiedy świadczeniobiorca otrzyma deklarację PIT za 2019 r.

Deklaracje ZUS wysyła do świadczeniobiorców sukcesywnie, tak aby otrzymali je oni najpóźniej do końca lutego. W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Jak świadczeniobiorca może przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

Emeryci i renciści, jak wszyscy podatnicy, mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli nie mają żadnych odliczeń, a ich dochody to wyłącznie świadczenia wypłacane przez ZUS, wówczas nie muszą samodzielnie wypełniać druku PIT-37 – urząd skarbowy przekaże 1% na tę samą organizację, którą świadczeniobiorca wskazał w ubiegłym roku.

Te osoby, które chcą wesprzeć inną OPP niż w zeszłym roku, powinny ją wskazać na druku PIT-OP i złożyć ten dokument w swoim urzędzie skarbowym.

Po raz pierwszy w akcji podatkowej za 2019 rok wraz z PIT 40A/11A będzie wysyłana informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyła na Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązek poinformowania ubezpieczonego (w tym świadczeniobiorcę) w informacji o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek przesyłanej za rok, w którym raport został złożony.

Źródło: ZUS.pl

PIT-11ZUSRozliczenie roczne