PIT 2023 za zmarłego: Ulgi odliczy żyjący małżonek

Iwona Maczalska

Podatnicy, którzy zmarli w 2022 roku muszą zostać rozliczeni w urzędzie skarbowym. Kto rozlicza zmarłego podatnika? Czy nadal można rozliczyć ulgi i odliczenia mu przysługujące?

» Kto rozlicza PIT za osobę zmarłą? Rodzina, czy urząd skarbowy?

Żyjący małżonek zostaje postawiony przed dylematem związanym z koniecznością rozliczania zeznania PIT 2022 za osobę zmarłą. Pojawia się pytanie, kto powinien rozliczyć PIT za zmarłego oraz czy śmierć podatnika oznacza utratę prawa do wszystkich przysługujących mu ulg i odliczeń?

PIT 2020 za zmarłego w 2021 roku podatnika

Źródło: shutterstock

Śmierć podatnika w 2022 roku. Co z rozliczeniem PIT 2023?

Wbrew powszechnemu przekonaniu obowiązujące przepisy ustawy o PIT w żaden sposób nie nakładają obowiązku rozliczenia zeznania podatkowego PIT na rodzinę zmarłego. PIT za zmarłego podatnika zobowiązani są sporządzić urzędnicy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zmarłego. Spadkobiercy natomiast powinni otrzymać od fiskusa wezwanie do skontrolowania przygotowanego zeznania PIT. Rodzina ma wówczas możliwość poinformowania urzędu skarbowego o przysługujących zmarłemu ulgach oraz odliczeniach podatkowych.

Prawo do ulg i odliczeń zmarłego podatnika

Śmierć podatnika nie oznacza, że zostaje on automatycznie pozbawiony prawa do zastosowania ulg i odliczeń. Odliczenia w zeznaniu PIT nadal dokonać może żyjący małżonek.  Jeżeli zmarły podatnik w trakcie 2022 roku poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma prawo do powiadomienia organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o dochodzie zmarłego oraz o wysokości poniesionych wydatków. Mowa m.in. o wydatkach poniesionych na leczenie i rehabilitację (tzw. ulga rehabilitacyjna).

Wspólne rozliczenie z osobą zmarłą? Tak, to możliwe

Śmierć jednego z małżonków w trakcie 2022 roku nie pozbawia żyjącego małżonka prawa do wspólnego rozliczenia w PIT 2023. W przypadku śmierci jednego z nich, osobą upoważnioną do złożenia wniosku o wspólne rozliczenie jest żyjący współmałżonek, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof). Oznacza to, że żyjący współmałżonek składa deklarację PIT, w której zaznacza chęć wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

 

 

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Odliczenia w PITWspólne rozliczenie PIT