MF: Czyny żal można złożyć przez ePUAP

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów informuje, że czynny żal można złożyć na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu skarbowego, korzystając z wzoru pisma ogólnego, lub przez podatki.gov.pl. Kiedy można skorzystać z instytucji czynnego żalu? - wyjaśniamy.

» (Nie)skuteczność "czynnego żalu" w sprawach podatkowych

Na stronie www.podatki.gov.pl/uslugi-online/, resort finansów wskazuje, że podatnik, który chciałby złożyć czynny żal może zrobić to przez ePUAP do czasu uruchomienia funkcjonalności na podatki.gov.pl.

Nieterminowe złożenie deklaracji a czynny żal

W sytuacji kiedy deklaracje takie jak np. PIT-11 lub PIT-4R nie zostały przekazane do urzędu skarbowego w terminie, należy je jak najszybciej złożyć. Termin na ich złożenie upłynął 1 lutego 2021 r. Podatnicy, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków, w niektórych przpadkach będą mogli skorzystać z instytucji czynnego żalu. 

» PIT-11 w 2021 r. komu i w jakim terminie?

Czynny żal można złożyć przez ePUAP
Źródło: shutterstock.com

Kto może skorzystać z instytucji czynnego żalu?

Zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarboweg:  "Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu".

Z czynnego żalu w myśl powyższego przepisu korzystać mogą zatem wszystkie osoby fizyczne, które popełniły wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w tym:

 1. podatnicy, płatnicy i inkasenci będący osobami fizycznymi,
 2. osoby fizyczne reprezentujące podatników, płatników i inkasentów,
 3. osoby zajmujące się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi tych podmiotów (np. księgowe, biura rachunkowe).

Z wyłączenia karalności w ramach czynnego żalu z kolei korzystać mogą:

 1. osoby, które popełniły czyn zabroniony,
 2. osoby, które do popełnienia przestępstwa podżegały,
 3. osoby, które w popełnieniu przestępstwa skarbowego pomagały,
 4. osoby, które usiłowały popełnić przestępstwo skarbowe.

Kiedy można skorzystać z czynnego żalu?

Z czynnego żalu będzie można skorzystać pod warunkiem spełnienia łącznie czterech przesłanek:

 1. doszło do popełnienia czynu zabronionego, który stanowi wykroczenie lub przestępstwo skarbowe,
 2. sprawca zawiadomił urząd o popełnieniu czynu zabronionego,
 3. w zawiadomieniu wskazano istotne okoliczności popełnionego czynu zabronionego
 4. zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego musi zostać złożone zanim organ ścigania będzie miał udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego lub zanim zostanie rozpoczęta przez organ ścigania czynność służbowa zmierzająca do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego

» Od 31 marca 2020 roku "e-Czynny żal" można przesłać przez internet

W niektórych przypadkach skorzystanie z czynnego żalu wymaga również  spełnienia dodatkowych warunków. Takim warunkiem będzie uiszczenie w całości wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym (w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego). Warunek ten istnieje, jeżeli popełniony czyn zabroniony polegał na uszczupleniu tej należności.

Kto nie skorzysta z czynnego żalu

Z instytucji czynnego żalu nie skorzysta sprawca, który:

 1. kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
 2. wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
 3. zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował chyba, że zawiadomienia dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku,
 4. nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Kiedy czynny żal będzie bezskuteczny?

Czynny żal będzie bezskuteczny, w następujących sytuacjach:

 1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

» Jak i kiedy złożyć "czynny żal"?

Jak skorzystać z instytucji czynnego żalu?

Tak jak wskazuje resot finansów, najprościej z instytucji czynnego żalu można skorzystać składając go na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu skarbowego, korzystając ze wzoru pisma ogólnego.

PIT-11Podatki 2021Płatnik PITPodatek PITKorekta PITRozliczenie roczne