Informacja PIT-11 w 2021 roku: komu i w jakim terminie?

Iwona Maczalska

Styczeń i luty 2021 roku to kluczowe miesiące dla płatników podatku PIT. W tym bowiem czasie płatnicy muszą sporządzić i przekazać PIT-11 podatnikom oraz urzędowi skarbowemu. Na kim ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-11? Jakie terminy wysyłki PIT-11 obowiązują w 2021 roku? 

» Jaką wersję PIT-11 wyślemy w 2021 roku?

Początek roku nie jest najłatwiejszym okresem dla płatników podatku PIT. Ciąży bowiem na nich obowiązek sporządzenia, wystawienia i wysłania informacji PIT-11 o przychodach, dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 roku. Obowiązek ten jest tym bardziej problematyczny i czasochłonny im więcej pracowników zatrudnialiśmy w 2020 roku.

PIT-11 za 2021 rok
Źródło: shutterstock.com

Kto musi sporządzić PIT-11 za 2020 rok

Obowiązek sporządzania informacji PIT-11 ciąży przede wszystkim na płatnikach podatku PIT (pracodawcach), którzy w 2020 roku zatrudniali pracowników i tym samym dokonywali wyliczenia i odprowadzenia należnych zaliczek PIT za tych pracowników. Innymi słowy druk PIT-11 wypełniają wszyscy płatnicy podatku PIT, a więc pracodawcy, którzy stali się płatnikami w momencie zatrudnienia pracownika, a którym wypłacali wynagrodzenie ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.

Dodatkowo informację PIT-11 sporządzić muszą:

 1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy” (art. 31 ustawy o PIT), 
 2. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną (art. 33. 1. Ustawy o PIT),
 3. Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent (art. 35. 1. Ustawy o PIT),
 4. Uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – zobowiązane są wystawić PIT-11 w związku z wypłacanymi przez nie stypendiami (art. 35. 1. Ustawy o PIT),
 5. Organy zatrudnienia – wystawiają PIT-11 w związku ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Pracy (art. 35. 1. Ustawy o PIT),
 6. Wojewódzkie urzędy pracy – w związku ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 35. 1. Ustawy o PIT),
 7. Areszty śledcze oraz zakłady karne – w związku z należnościami za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym (art. 35. 1. Ustawy o PIT),
 8. Spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni (art. 35. 1. Ustawy o PIT),
 9. Oddziały Agencji Mienia Wojskowego – w związku z wypłacanymi żołnierzom świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 35. 1. Ustawy o PIT),
 10. Centra integracji społecznej – w związku z wypłacanymi świadczeniami integracji i motywacyjnej premii integracyjnej (art. 35. 1. Ustawy o PIT),
 11. Podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – w związku ze świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (art. 35. 1. Ustawy o PIT).

Komu przekazać informację PIT-11 w 2021 roku?

Płatnik podatku PIT zobowiązany jest sporządzić dwa egzemplarze druku PIT-11. Jeden z nich musi bowiem przekazać do urzędu skarbowego a drugi do podatnika, w związku z uzyskanym przez niego przychodem w 2020 roku. Termin przekazania informacji PIT-11 uzależniony jest od jego odbiorcy (urząd skarbowy czy podatnik).

» Jak przesłać przez internet PIT-11 za 2020 r.?

Terminy przekazania informacji PIT-11 w 2021 roku

Terminy przekazania informacji PIT-11 w 2021 roku nie uległy zmianie. Podobnie jak rok temu płatnik podatku PIT w terminie do końca stycznia (w 2021 roku do dnia 1 lutego włącznie) zobowiązany jest przekazać elektroniczną wersję informacji PIT-11 do urzędu skarbowego. Ostateczny termin przekazania PIT-11 do podatników (pracowników, zleceniobiorców) jest dłuższy i w 2021 roku przypada dnia 1 marca.

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczne