Lista kodów tytułów ubezpieczeń obowiązujących od stycznia 2022 roku

Iwona Maczalska

W odpowiedzi na zmiany Polskiego Ładu płatnicy składek w 2022 roku zobowiązani będą do dokonywania rozliczeń na nowych drukach ZUS DRA i RCA. To jednak nie wszystko. Od stycznia zmianie uległy również niektóre kody tytułów ubezpieczeń. Przedstawiamy pełną listę kodów obowiązujących od stycznia 2022 roku.

» Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA 2022

Nowe przepisy podatkowe Polskiego Ładu wprowadziły wiele rewolucyjnych zmian. W odpowiedzi na nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował nowe dokumenty rozliczeniowe. Mowa m.in. o drukach ZUS DRA i RCA. Nowe przepisy wymusiły również konieczność wprowadzenia zmian w kodach tytułów ubezpieczeń. Jakie kody tytułów ubezpieczeń obowiązują w 2022 roku?

» Luty 2022. Dłuższy termin na zapłatę ZUS, czas na ZUS DRA

Lista kodów tytułów ubezpieczeń 2022

Lista obowiązujących w 2022 roku kodów tytułów ubezpieczeń, wraz z kodami zmienionymi w 2022 roku, dostępna jest poniżej:

Kody tytułów ubezpieczeń 2022

Źródło: ZUS.pl

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2021 poz. 2366).

» Zmiana terminu zapłaty składek ZUS 2022. Kod 1, 3, 5, 6 na nowej deklaracji ZUS DRA

Rok 2022. Jakie zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń?

Za sprawą powyższego Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2366), od stycznia 2022 roku zmianie uległy niektóre kody tytułów ubezpieczeń. Co się zmieniło?

W załączniku nr 25 do rozporządzenia wskazano, że:

1. w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1 „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” wprowadzono następujące zmiany:

  • wyrazy „09 41 – osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” zastępuje się wyrazami „09 41 – osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,
  • po wyrazach „22 42 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu” dodano:

– od nowego wiersza wyrazy „22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie” oraz

– od nowego wiersza wyrazy „23 30 – małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  • wyrazy „25 01 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę” zastąpiono wyrazami:

 „25 01 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę”,

wyrazy „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa” zastąpiono wyrazami „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa”,

wyrazy „26 01 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” zastąpiono wyrazami „26 01 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,

wyrazy „27 01 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” zastąpiono wyrazami „27 01 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,

Zmiany w kodach terminu przesyłania deklaracji i raportów

Zmianie uległy również kody terminu przesyłania deklaracji i raportów:

W części XII „Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów” wprowadzono następujące zmiany:

  • wyrazy „1 – dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni” zastąpiono wyrazami „1 – dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”,
  • skreślono wyrazy „2 – dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni”,
  • wyrazy „3 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastosowanie kod „4”)” zastąpiono wyrazami „3 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną”,
  • skreślono wyrazy „4 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu”,
  • po wyrazach „5 – dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne” od nowego wiersza dodano wyrazy „6 – dla deklaracji składanych do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek”.

/ na podstawie dziennikustaw.gov.pl

 

ZUSSkładka zdrowotnaPolski Ład