Nowe druki ZUS DRA i RCA od 2022 roku. Likwidacja druku ZUS RZA

Iwona Maczalska

Szykują się duże zmiany w drukach raportów imiennych ZUS DRA i RCA w 2022 roku. Wszystko za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu. Zmienią się nie tylko wzory druków ZUS, lecz niektóre ulegną całkowitej likwidacji. 

» Aktualnie obowiązujące druki ZUS

Minister Rodziny i Polityki Społecznej  przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. W myśl zmian modyfikacji ulegną niektóre wzory druków raportów imiennych. To jednak nie wszystko. Zmianie ulegną również niektóre kody tytułów ubezpieczeń, wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów.

Zmiany w drukach ZUS DRA i RCA 2022

Źródło: shutterstock

Nowe druki ZUS DRA i RCA od 2022 roku

Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie w projektowanej formie, to do druków ZUS DRA i RCA zostaną wprowadzone zmiany. Będą one efektem wprowadzenia nowych przepisów Polskiego Ładu. Jak twierdzą ustawodawcy ,, w formularzach ZUS DRA (zał. 2) i ZUS RCA (zał. 1) wprowadzono nowy zakres danych, wynikający z regulacji zawartych w ustawie z dnia 29 października o zmianie ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który został ujęty w blokach XI i XII we wzorze deklaracji rozliczeniowej o symbolu ZUS DRA oraz w blokach III.E i F we wzorze imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach o symbolu ZUS RCA”.

Nowe wzory druków ZUS DRA i RCA dostępne są poniżej:

ZUS DRA 2022ZUS RCA 2022

Likwidacja raportu ZUS ZRA

Za sprawą rozporządzenia od stycznia 2022 roku likwidacji ma ulec raport ZUS ZRA służący rozliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od nowego roku składka zdrowotna będzie rozliczana wyłącznie na druku ZUS RCA, który aktualnie służy rozliczaniu składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem projektodawców ,, Nie ma przeszkód, aby rozliczenie wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne było dokonywane w raporcie ZUS RCA. Zakłada się, że raport ZUS RZA nie będzie składany począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r. Raport ZUS RZA będzie mógł być składany przez płatników składek do 31 stycznia 2024 r. (jeśli konieczne byłoby skorygowanie rozliczenia dokonanego na raporcie ZUS RZA za okresy przypadające w latach 1999–2021), biorąc pod uwagę okres przejściowy, w którym płatnicy mogą korygować dane za wskazane okresy zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.”.

» Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

Zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń

Projektodawcy planują również wprowadzenie zmian w kodach tytułów ubezpieczeń, które są wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów. Co się zmieni? Kody 22 40 oraz 23 30.

W związku z dodaniem nowego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego zmieniony zostanie opis kodu 22 40; nowe brzemiennie to „członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie,

Wprowadzony zostanie również nowy kod ubezpieczenia „23 30, w związku z wprowadzeniem obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w odniesieniu do małżonków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw): „23 30 – małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od kiedy stosować nowe druki ZUS?

Zmiany ujęte w projekcie rozporządzenia mają wejść w życie w 1 stycznia 2022 roku. Proponuje się jednak, by do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zastosowanie miały już nowe wzory dokumentów, które zostały wprowadzone niniejszym rozporządzeniem.

/ na podstawie rcl.gov.pl

ZUSSkładka zdrowotnaPolski ŁadHOT