Do 15 lutego czas na deklaracje na podatek od środków transportowych i zapłatę I raty podatku

Ewelina Czechowicz

Podatek od środków transportowych to jeden z lokalnych podatków, które uiszczane są w urzędzie gminy. Daninę zobowiązani są uiścić posiadacze m.in. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep czy autobusów. Do 15 lutego posiadacze tych pojazdów są zobowiązani złożyć  deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (deklaracja DT-1 oraz DT-1/A jako załącznik do deklaracji DT-1).

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, to zarówno obowiązek zapłaty podatku jak i złożenia określonych deklaracji. Regulacje dotyczące podatku od środków transportowych ustawodawca umieścił w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z treścią, obowiązek podatkowy na osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sytuacji nie ma znaczenia dzień nabycia danego środka transportowego; decydujący jest moment zarejestrowania dopiero z tą chwila powstaje obowiązek podatkowy.

podatek od środków transportowych w 2021 r.

Źródło:shutterstock

Deklaracja na podatek od środków transportowych i płatność podatku, ważne terminy

Podmioty, na których ciąży obowiązek w zakresie podatku od środków transportowych są obowiązane w terminie do dnia 15 lutego składać właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (deklaracja DT-1 oraz DT-1/A jako załącznik do deklaracji DT-1). Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025). Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego danego roku, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Aktualne wersje to DT-1(6) oraz DT-1A(6). Obok deklaracji DT-1, niezbędny jest też załącznik DT-1A, w którym podatnik szczegółowo informuje o każdym z posiadanych samochodów ciężarowych, naczepie czy autobusie.

Zapłata podatku

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych jest (co do zasady) płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Zasada ta dotyczy sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał wcześniej niż w lutym danego roku.

Natomiast jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zmiany w podatku od środków transportowych w 2021 r.

Co roku Minister Finansów ma obowiązek obwieścić w Monitorze Polskim stawki minimalne i maksymalne podatku od środków transportowych. Obwieszczenia te ukazały się jeszcze w 2021 r.

Obwieszczeniem Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, opublikowanym w Monitorze Polskim z 30 lipca 2020 r., poz. 673. Stawki minimalne zostały określone natomiast w obwieszczeniu z 8 października 2020 r.

Podatek od środków transportowych – stawki maksymalne w 2021 r.

Stawki maksymalne podatku od środków transportowych zależą od rodzaju pojazdu, od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł,

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1469,31 zł,

3) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł.

  • Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3364,56 zł
  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2056,99 zł.
  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
  • do 36 ton włącznie – 2600,58 zł,
  • powyżej 36 ton – 3364,56 zł.
  • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1763,16 zł.
  • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- do 36 ton włącznie – 2056,99 zł,

- powyżej 36 ton – 2600,58 zł.

  • Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca – 2081,96 zł,
  • równej lub większej niż 22 miejsca – 2632,17 zł.

Warto zaznaczyć, że rada gminy na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Zapłata podatku od środków transportowych

Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych  podatnik powinien wpłacić na  rachunek budżetu właściwej gminy. Wymiar podatku okeśla złożona deklaracja. W danej gminie ustalona kwota podatku musi mieścić się między minimalną a maksymalną stawką podatku od środkós transportowych. 

Zwrot podatku i zwolnienia

Pandemia koronawirusa, to przesłanka na podstawie, której przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji może mieć podstawy do tego aby ubiegać się o ulgę podatkową, w tym o odroczenie, rozłożenie na raty bądź umorzenie podatku od środków transportowych.  Zwrot podatku od środków transportowych przysługuje podatnikom wykorzystującym środki transportu, dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje zwrot zapłaconego podatku od tych środków. Zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych dokonuje organ podatkowy, na rachunek którego uiszczono podatek, na wniosek podatnika złożony nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Zwrot podatku od środków transportowych następuje w gotówce albo na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podatki 2021Inne podatki