Podatki i opłaty lokalne 2021. Wszystko w górę

Iwona Maczalska

Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2021 roku. W drodze obwieszczenia, gminy mają możliwość podwyższenia poszczególnych podatków i opłat w przyszłym roku. Najwyższe podwyżki może jednak zanotować podatek od środków transportowych, czy opłata targowa.

W drodze obwieszczenia zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały od stycznia 2021 roku. Nowe kwoty ustalane są na podstawie ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r., które wzrosły o 3,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2019 [komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 625)].

Podatki i opłaty lokalne 2021

Źródło: shutterstock.com

Warto podkreślić, że nie wszystkie stawki podatków i opłat lokalnych muszą wzrosnać o 3,9%. O faktycznej wysokości stawek podatków i opłat w danym roku decyduje bowiem każda gmina w drodze uchwały rady. Mimo tego faktyczne podwyżki określone przez gminę nie mogą być wyższe niż ustalone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Podatki i opłaty lokalne 2021

Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku wskazuje podwyżkę m.in. podatków dot. pojazdów samochodowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej, czy opłaty od posiadania psów. Szczegóły dotyczące wzrostu podatków w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Podatki lokalne 2020-2021
Podatek od:Stawka 2020Stawka 2021Wzrosty 2020/2021
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,95 zł0,99 zł+0,04 zł
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych4,80 zł4,99 zł+0,19 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,50 zł0,52 zł+0,02 zł
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji3,15 zł3,28 zł+0,13 zł
budynków mieszkalnych0,81 zł0,85 zł+0,04 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej23,90 zł24,84 zł+0,94 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym11,18 zł11,62 zł+0,44 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń4,87 zł5,06 zł+0,19 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego8,05 zł8,37 zł+0,32 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***847,70 zł880,77 zł+33,07 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***1414,15 zł1469,31 zł+55,16 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***1696,97 zł1763,16 zł+66,19 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***3238,26 zł3364,56 zł+126,30 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***1979,77 zł2056,99 zł+77,22 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***2502,96 zł2600,58 zł+97,62 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***3238,26 zł3364,56 zł+126,30 zł
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***1696,97 zł1763,16 zł+66,19 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***1979,77 zł2056,99 zł+77,22 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***2502,96 zł2600,58 zł+97,62 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc2003,81 zł2081,96 zł+78,15 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc2533,36 zł2632,17 zł+98,81 zł
opłata targowa792,21
 zł
823,11 zł+30,90 zł
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach2,31 zł2,41 zł+0,1 zł
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej3,26 zł3,39 zł+0,13 zł
opłata uzdrowiskowa4,48 zł4,66 zł+0,18 zł
posiadania psów125,40 zł130,30 zł+4,90 zł
opłata reklamowa (obowiązuje od 11 września 2015)2,59 zł dziennie i 23 gr/m2 dziennie2,70 zł dziennie i 24 gr/m2 dziennie+0,11 zł dziennie + 0,01 gr/m2 dziennie

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

» Stawki podatków lokalnych 2019-2020

Inne podatki