Dni wolne do końca 2022 r. Zaległe urlopy i planowanie wolnego

Ewelina Czechowicz

 

Przed nami krótszy tydzień pracy. W piątek 11 listopada przypada święto. Sprawdzamy ile dni wolnych pozostało do końca  2022 roku. Przypominamy o obowiązku wykorzystania zaległych urlopów.

 

Już w najbliższy piątek przypada 11 listopada – Święto Niepodległości w tym roku obchodzone jest w piątek. Stąd przed niektórymi pracownikami długi weekend, i trzy dni wolne. 

Dni wolne od pracy i długie weekendy w 2022 r. Kiedy warto zaplanować urlop? - PIT.pl

 

11 listopada - dzień wolny od pracy

 

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, 11 listopada 2022 r. jest dniem wolnym. Narodowe Święto Niepodległości Polski to dzień wolny od pracy w całym państwie, jednak nie dla wszystkich. Kto może pracować 11 listopada?

 

 

Art. 1519§ 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

§ 2. Za pracę w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa w art. 15110, uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

 

 

Tylko niektórzy pracownicy mogą pracować 11 listopada. Kwestie pracy w niedziele i święta uregulowano w Kodeksie pracy. 

Zgodnie z art.  15110 Kodeksu pracy, praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) w ruchu ciągłym;

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji;

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) (uchylona)

b) zakładach świadczących usługi dla ludności,

c) gastronomii,

d) zakładach hotelarskich,

e) jednostkach gospodarki komunalnej,

f) zakładach opieki zdrowotnej  i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Obecnie zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.960), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

Zmiany w Kodeksie pracy coraz bliżej, skorzystają rodzice - PIT.pl

Dni wolne od pracy do końca 2022 r. Zaległe urlopy i planowanie wolnego

Źródło: shutterstock

Dni wolne w grudniu 2022 r.

 

W grudniu 2022 r. przypadają 4 dni świąteczne, jednak nie wszystkie są wolne od pracy:

 

 

 

  • 24.12.2022 sobota – Wigilia - nie jest dniem wolnym od pracy 
  • 25.12.2022 niedziela – Boże Narodzenie
  • 26.12.2022 poniedziałek – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia
  • 31.12.2022 sobota – Sylwester - nie jest dniem wolnym od pracy 

W grudniu 2022 r. są też dwie niedziele handlowe, które dla osób zatrudnionych w handlu będą dniami pracującymi. Niedziele w których nie będzie obowiązywał zakaz handlu prypadają na 11 i 18 grudnia 2022 r.  Z kolei  23-31 grudnia 2022 to dni wolne od szkoły. Dla rodziców to wyzwanie związane z zapewnieniem opieki dzieciom. Pracownicy mają prawo do skorzystania w tych dniach z urlopu opiekuńczego. Trzeba pamiętać że 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem trzeba wykorzystać do 31 grudnia 2022 r. aby nie przepadła.

2 dni opieki nad dzieckiem - PIT.pl

 

Niewykorzystany urlop z 2022 r.

 

Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy do końca roku kalendarzowego. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Zaległy urlop za 2022  rok można odebrać tylko do określonego terminu przewidzianego przez przepisy prawa pracy.  Po zakończeniu 2022 roku urlop z tego roku stanie się urlopem zaległym. W sytuacji kiedy pracownik go nie wykorzysta powinien skorzystać z niego do 30 września 2023 roku. Jeżeli pracownik go nie wykorzysta pracodawca naraża się na karę w postaci grzywny, która wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Pracodawca może wymagać od pracownika realizacji planu urlopowego, a w przypadku zaległego urlopu ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop. W sytuacji kiedy pracownik uchyla się od skorzystania z urlopu pracodawca może nakładać kary porządkowe zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 

 

UrlopFormy zatrudnieniaKodeks pracyMacierzyństwo