Czy rodzina powinna złożyć PIT za osobę zmarłą?

Iwona Maczalska

Rodzina osoby zmarłej niejednokrotnie zadaje sobie pytanie, czy powinna rozliczać deklarację PIT za zmarłego. Wątpliwości budzi również kwestia wspólnego rozliczania, czy zachowania prawa do ulg i odliczeń.

W 2020 roku podatnicy mają więcej czasu na złożenie rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok. Z powodu epidemii koronawirusa rozliczenia można składać do 1 czerwca – choć oficjalnie termin rozliczeń nie został zmieniony. Więcej na ten temat w artykule ,,Więcej czasu na złożenie PIT”.

Kto powinien złożyć PIT za osobę zmarłą?

Przepisy ustawy o PIT nie nakładają obowiązku rozliczenia zeznania  podatkowego na rodzinę zmarłego. PIT za zmarłego podatnika sporządzają urzędnicy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zmarłego podatnika. Spadkobiercy powinni otrzymać od fiskusa wezwanie do ustalenia ostatecznej treści zobowiązania podatkowego spadkobiercy, na podstawie którego powinni poinformować organ o przysługujące zmarłemu ulgi i odliczenia.

Wspólne rozliczenie z osobą zmarłą

Śmierć jednego z małżonków w trakcie 2020 roku nie pozbawia żyjącego małżonka prawa do wspólnego rozliczenia. Zwyczajowo wspólne opodatkowanie odbywa się na wspólny ich wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym. W przypadku śmierci jednego z nich, osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest żyjący współmałżonek, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof).

Śmierć podatnika nie pozbawia prawa do ulgi

Po śmierci współmałżonka – małżonek żyjący, zachowuje prawo do wskazania w rozliczeniu PIT ulg i odliczeń. Jeżeli zmarły małżonek w trakcie 2020 roku poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma prawo do powiadomienia organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o dochodzie zmarłego o wysokości poniesionych wydatków. Mowa m.in. o wydatkach poniesionych na leczenie i rehabilitację (tzw. ulga rehabilitacyjna).

 

Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITOdliczenia w PIT