Broszura PIT-37 za 2022 rok. MF podpowiada, jak rozliczyć PIT

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało broszurę informacyjną, opisującą zasady wypełniania deklaracji PIT-37 za 2022 rok. Broszura zawiera przepisy prawa zmienione ustawą o tzw. Polskim Ładzie.

» Już czas na PIT-37 za 2022 rok

W 2022 roku wprowadzono liczne zmiany w przepisach prawa podatkowego. Od stycznia 2023 roku obowiązują one już w pełnym kształcie, co budzi obawy wielu podatników przystępujących do rozliczenia swojego zeznania podatkowego na druku PIT-37. Wychodząc naprzeciw Ministerstwo Finansów przygotowało broszurę informacyjną opisującą aktualnie obowiązujące zasady wypełniania deklaracji PIT-37.

» Nie czekaj z PIT-37. Zwrot z PIT nawet w 10 dni

Broszura PIT-37 2022

Źródło: shutterstock

MF: Kto powinien rozliczyć się na PIT-37

Na druku PIT-37 najczęściej rozliczają się podatnicy, którzy uzyskiwali w 2022 roku zarobki opodatkowane na zasadach ogólnych (np. z umowy o pracę), które były rozliczane za pośrednictwem płatników. Z tego też tytułu uzyskali oni informację PIT-11. To jednak nie wszystko.

Jak podpowiada resort finansów w myśl ustawy o PIT, na druku PIT-37 rozliczyć powinni się wszyscy podatnicy, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innychspółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Warto przy tym pamiętać, że na PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, a także nie chcą w rozliczeniu za poprzedni rok:

 1. doliczać do swoich dochodów – dochodów małoletnich dzieci,
 2. nie chcą rozliczać straty za lata ubiegłe,
 3. nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe warunki dotyczą obojga małżonków. Podatnicy, którzy ich nie spełniają, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkowują przy

zastosowaniu skali podatkowej.

Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów. Przed zaznaczeniem właściwych kwadratów należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania.

» Kiedy wybrać PIT-36? Dla kogo PIT-37?

 

Łączne opodatkowanie małżonków na PIT-37

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, mogą złożyć

małżonkowie, którzy:

 • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1 ustawy),
 • pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej: przez cały 2022 rok albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do końca 2022 roku, w przypadku gdy związek małżeński zawarli w trakcie 2022 roku,

pod warunkiem, że żaden z małżonków:

a) nie stosuje art. 30c ustawy (dotyczy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku) lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, jeżeli umowy wymienione w tym przepisie są zawierane poza prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania

przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, oraz

b) nie podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

 

Jeżeli małżonkowie spełniają wszystkie z powyższych warunków, to mogą – na wspólny wniosek – być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy), po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot podlegających odliczeniu od dochodu. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w Lotto, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.). Powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest

opodatkowany przy zastosowaniu skali podatkowej, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

 

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 6 ust. 2a ustawy).

 

Opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci na PIT-37

Wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może złożyć rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1 ustawy), będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności, jeżeli w roku 2022 samotnie wychowywał dzieci:

 • małoletnie,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach o systemie oświaty lub szkolnictwie wyższym, jeżeli w 2022 r. – poza dochodami z renty rodzinnej – dziecko nie uzyskało innych dochodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej lub na zasadach określonych w art. 30b ustawy, bądź przychodów objętych ulgą dla młodych lub ulgą na powrót (o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152 ustawy), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 16 061,28 zł,

pod warunkiem, że podatnik (oraz jego dziecko):

 • nie stosuje art. 30c ustawy (dotyczącego opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku) lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, jeżeli umowy wymienione w tym przepisie są zawierane poza prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, oraz
 • nie podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Podatnik, który spełnia wszystkie warunki może – na swój wniosek – określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów, z tym że do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w Lotto, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.) oraz nie dolicza się dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko. Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności bez względu na ich wysokość.

 

Całą broszurę informacyjną MF można pobrać tutaj.

PIT-37Podatek PITRozliczenie roczneTwój e-PIT