Koszty

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Dążąc do sukcesu, nie można zapominać o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji kadry pracowniczej, bowiem wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na działalność firmy. Kursy, szkolenia czy studia podyplomowe to duży wydatek. Jednakże pracodawca ...

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika

Pracodawca, jako płatnik pdof, ustalając zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń pracowniczych zasadniczo zobowiązany jest stosować zryczałtowane tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Zryczałtowane nie oznacza jednakowe dla wszystkich. O zróżnicowaniu ich wysokości ...

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika

Prywatna sprzedaż auta przez przedsiębiorcę

Sprzedaż przez osobę fizyczną poza działalnością gospodarczą rzeczy ruchomych, w okolicznościach przewidzianych w ustawie o pdof, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Dotyczy to również sprzedaży samochodów. Wpływ nie tylko na okres, w jakim w wyniku takiej transakcji powstaje przychód, ale także ...

Prywatna sprzedaż auta przez przedsiębiorcę

Kary umowne a koszty podatkowe

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego strony w zawartej umowie mogą ustanowić kary umowne. Na gruncie podatku dochodowego podatnicy często mają problemy ze stwierdzeniem, czy zapłacona kara umowna mieści się w katalogu kar umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów ...

Kary umowne a koszty podatkowe