Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Informacje w ofertach handlowych - Zakładanie firmy

24.09.2012 10:00 (aktualizacja: )

Prowadzenie firmy wiąże się nierozerwalnie z koniecznością pozyskiwania nowych klientów oraz kontaktowania się klientami już pozyskanymi,. Oferty i informacje handlowe, a także inna korespondencja z takimi podmiotami musi być prowadzona w prawnie dopuszczalnej formie.

Podstawową zasadą pozyskiwania nowych klientów staje się przekazywanie im informacji handlowej o zakresie swej działalności lub sprofilowanych specjalnie dla nich ofert handlowych. Następuje to w formie ulotek, listów czy też informacji wysyłanych na skrzynkę e-mail. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Stąd też informacja handlowa może być wysłana dopiero po potwierdzeniu przez potencjalnego klienta (np. drogą maila zwrotnego) chęci zapoznania się z taką umową. Informację handlową uważa się bowiem za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Informacja handlowa zawiera:

 • oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,
 • wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,
 • wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

Uwaga !

Informacja handlowa jest pojęciem znacznie szerszym niż oferta (np. oferta sprzedaży określonego produktu, zawierająca wszystkie elementy potrzebne dla zawarcia umowy). Przez informację handlową rozumie się każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Taka korespondencja z informacjami zawierającymi informację handlową nie jest natomiast zakazana w formie tradycyjnej, czyli np. jako list przesłany pocztowy lub jako ulotka wręczana w centrum handlowym lub wkładana do skrzynki potencjalnego klienta. Ta forma informacji handlowych powinna jednak zawierać dane identyfikujące przedsiębiorcę:

 • podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (w tym m.in. spółki jawne, sp. z o.o.) są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:
 • firmę lub nazwę;
 • oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
 • siedzibę i adres;
 • numer NIP;
 • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze,
 • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą działać powinien pod firmą, zgodnie z wpisem do CEiDG oraz podawać zawsze swój numer NIP.

Dodatkowe warunki musi spełniać oferta (zarówno przesyłana elektronicznie, czy w innej formie pozwalającej porozumiewać się na odległość, jak i przekazywana ustnie czy pisemnie, w lokalu przedsiębiorcy czy też poza nim).

Uwaga!

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość (zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom) za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

 • firmy przedsiębiorcy;
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 • siedziby i adresu przedsiębiorcy.

W przypadku umów zawieranych z konsumentami obowiązują dodatkowo zasady informowania tej strony o istotnych zasadach, w jakich mogą oni postępować. Kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, okazuje przed zawarciem umowy dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości. W razie zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy zawierający umowę okazuje ponadto dokument potwierdzający swoje umocowanie.

Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

 • imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 • cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 • zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 • prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji,
 • prawie wypowiedzenia umowy.


Czyn nieuczciwej konkurencji

Przy formułowaniu ofert handlowych przedsiębiorca nie może również zapominać o działaniach, które mogą zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Są nimi w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu sprzedaży lawinowej.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest również opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach czy też takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.