Program Nowy start dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą

Gazeta Podatkowa

Przedsiębiorca, któremu nie powiodło się w biznesie i ponownie rozpoczął działalność gospodarczą, może skorzystać z bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych, w tym dotyczących strategii rozwoju firmy. Nie musi przygotowywać wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, tylko zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, na realizację którego przyznano już dofinansowanie.

Zgłoszenie do projektu

Rządowy program Polityka Nowej Szansy wprowadza wsparcie ponownego podejmowania działalności gospodarczej - "Nowy start". Wsparcie zostało wpisane do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w zakresie działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Obejmuje działania związane ze wsparciem szkoleniowym oraz doradczym dla przedsiębiorców na etapie ponownego podejmowania działalności gospodarczej. W tym mieści się pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwoju kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, dla uniknięcia kolejnej porażki w przyszłości. To także pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji, jak i przeszkolenia zatrudnionych pracowników.

Program Nowy start dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą
Źródło: shutterstock.com

Przedsiębiorca z sektora MŚP (mikro-, mały, średni), który chce skorzystać ze szkolenia, profesjonalnej usługi doradczej, nie musi przygotowywać wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wystarczy zgłosić chęć udziału w projekcie, wypełniając odpowiedni formularz (kartę zgłoszeniową), który składa się do operatora realizującego projekt w zakresie działania 2.21 PO WER (patrz tabela). Wypełnienie tego formularza zgłoszeniowego nie jest skomplikowane, gdyż ogranicza się do podania danych kontaktowych firmy i wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Trzeba w nim określić status przedsiębiorcy pod względem wielkości, tj. mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Zgłoszenia do udziału w projektach dla ponownie rozpoczynających działalność w zakresie działania 2.21 PO WER przyjmowane są w sposób ciągły, aż do wyczerpania dostępnych miejsc. W dwóch z nich rekrutacja zakończy się w przyszłym roku, a w kolejnych dwóch w 2022 r.

Tylko dla MŚP

Uprawnionymi do wsparcia są przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni) ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego. Mowa o tym w § 12g ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1345).

Za dzień przystąpienia przedsiębiorcy do projektu uznaje się dzień podpisania przez niego oświadczenia wyrażającego chęć udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z chwilą podpisania tego oświadczenia przedsiębiorca staje się uczestnikiem projektu.

Bezpłatne usługi szkoleniowe i doradcze

Dla przedsiębiorcy ponownie rozpoczynającego działalność gospodarczą, który stanie się uczestnikiem projektu realizowanego z działania 2.21 PO WER, usługi szkoleniowe i doradcze są bezpłatne. Projekty realizowane przez beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie na ich realizację, dofinansowane są bowiem w 100% ze środków publicznych (85% środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% z budżetu państwa).

Choć przedsiębiorca biorący udział w projekcie nie płaci za usługi szkoleniowe i doradcze, to wsparcie ma swoją wymierną wartość w postaci pomocy de minimis. W przypadku gdy udzielenie tej pomocy spowodowałoby przekroczenie jej limitów (200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych), przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, czyli pomocy na usługi doradcze dla MŚP, pomocy szkoleniowej, na zasadach określonych odpowiednio w art. 18, art. 31 rozporządzenia Komisji 651/2014/UE uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym (…).

Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub publicznej dla przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie dla ponownie rozpoczynających działalność są wydatki określone w § 12h ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER (…). Mowa tu o wydatkach na:

  • prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a)-c) rozporządzenia Komisji 651/2014/UE,
  • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d) rozporządzenia Komisji 651/2014/UE, czyli koszty personelu osób szkolonych i ogólne koszty pośrednie (koszty administracyjne, wynajem, koszty ogólne) poniesione za godziny, podczas których osoby szkolone biorą udział w szkoleniu,
  • doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia 651/2014/UE.
Wsparcie dla ponownie rozpoczynających działalność w projektach z działania 2.21 PO WER
ProjektPodmiot realizujący projektObszarRekrutacja uczestników projektu
Akademia pozytywnej zmianyPolbi Sp. z o.o.cała Polskado 30 czerwca 2021 r.
Profesjonalny restartEuro Capital Doradztwo Gospodarczecała Polskado 31 grudnia 2021 r.
Nowy start - nowe perspektywySEKA S.A.cała Polskado 30 maja 2022 r.
Ster na celAVSI Polskateren województwa łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiegodo 30 listopada 2022 r.autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2020-11-02

Spółka cywilna zakładanie, prowadzenie, likwidacja. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

 

>

Zakładanie firmy