Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rejestracja działalności gospodarczej

26.10.2004 10:00 (aktualizacja: )

Przed rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej należy zdecydować:

 • o firmie (nazwie) działalności,
 • o przedmiocie prowadzonej działalności (PKD),
 • o formie prawnej,

Firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Dopuszczalne jest dodawanie do firmy elementów fantazyjnych, wskazujących na przedmiot działalności (np. Kwiaciarnia Róża), formę handlu (np. hurtownia, przedsiębiorstwo wielobranżowe), logo, skrót (np. KPG doradztwo Karol Vatowski), pseudonim, miejsce prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Nie ma znaczenia język firmy, dopuszczalne jest stosowanie nazewnictwa zagranicznego.

Firma musi być unikalna, musi zatem odróżniać się wystarczająco od innych firm przedsiębiorców działających na tym samym rynku (dopuszcza się natomiast funkcjonowanie tych samych firm na różnych rynkach, przez co rozumie się różne branże, przedmioty prowadzonej działalności, a nie wyłącznie zakres terytorialny ich działania). Firma zarejestrowana wcześniej ma pierwszeństwo korzystania przed tą zarejestrowaną później.

Firma nie może również wprowadzać w błąd co do prowadzonej działalności, czy zakresu podejmowanych czynności. Nie ma możliwości zbycia samej firmy (nazwy) przedsiębiorstwa. Istnieje jednak możliwość zbycia całego przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi jego nazwa (firma). Możliwe jest również korzystanie przez innego przedsiębiorcę z firmy drugiego przedsiębiorcy, co w praktyce przybiera bardzo często formę franszyzy, w której oprócz firmy przekazywane są umowa pakietową informacje dotyczące np. wystroju lokalu, receptury, know-how. Możliwy jest również handel prawami autorskimi w zakresie znaków fantazyjnych, które znajdują się w firmie przedsiębiorcy. Często bowiem po wybudowaniu na pewnym rynku określonej marki, może ona stanowić dużą wartość, stanowiącą wartość samą w sobie, a stanowiącą element firmy przedsiębiorstwa. Na podobnej zasadzie możliwe jest sprzedanie praw autorskich do domeny internetowej, wykorzystywanej przez firmę przedsiębiorcy.

Przy nabyciu przedsiębiorstwa możliwe jest prowadzenie go pod dotychczasową nazwą, chyba że w umowie zastrzeżono coś innego. Nabywca powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. Podobnie w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki możliwe jest zachowanie tej samej firmy, ale za pisemna zgodą występującego. W przypadku śmierci – pisemną zgodę łącznie udzielają małżonek i dzieci zmarłego. Zgoda wymagana jest również przy kontynuowaniu działalności przez następcę prawnego.

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. W przypadku spółek i to nie tylko tych posiadających osobowość prawną niezbędne jest zawarcie w firmie elementu wskazującego na formę organizacyjną, w jakiej prowadzi się działalność. Szczegółowe zasady wskazuje tu ustawa – kodeks spółek handlowych. W obrocie gospodarczym nie ma obowiązku stosować pieczęci firmowej ani konta firmowego (istnieje natomiast obowiązek posługiwania się rachunkiem przedsiębiorcy przy płatnościach między przedsiębiorcami pow. 15.000 euro, co nie znaczy, że musi być to rachunek firmowy, gdyż może tę rolę pełnić prywatny rachunek przedsiębiorcy). W praktyce ich brak może okazać się uciążliwy.

Przedsiębiorca wpisany do ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Natomiast wprowadzając towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:

 1. określających firmę przedsiębiorcy i jego adres;
 2. umożliwiających identyfikację towaru.

W przypadku sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

 1. firmy przedsiębiorcy;
 2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. siedziby i adresu przedsiębiorcy.

W zakresie przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien informacji szukać w rozporządzeniu w sprawie PKD oraz objaśnieniach w tym zakresie w niej zamieszczonych.

Zakładanie firmy przez osoby fizyczne i spółki cywilne

Inna jest droga rejestracji osób fizycznych i spółek cywilnych, inna – spółek osobowych, czy osób prawnych.

PodmiotRodzaj ewidencjiWniosek/Wnioski

Osoba fizyczna - przedsiębiorca

CEIDG

CEIDG-1, ZUS-ZUA/ZZA

Spółka cywilna

CEIDG

CEIDG-1, ZUS-ZUA/ZZA

Spółka jawna

KRS, rejestr przedsiębiorców

KRS-1, osobno wnioski do ZUS, US, GUS.

Spółka partnerska

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo – akcyjna

Spółka z o.o.

Spółka akcyjna

Stowarzyszenie

KRS - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej*

Organizacja pożytku publicznego

*Jeżeli podmiot typu stowarzyszenie lub OPP podejmuje również działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców w KRS, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

BezpłatneSMSOpis
CEiDG-1Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 objaśnienia

W przypadku przedsiębiorców korzystających z CEiDG (Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), działalność gospodarczą będzie można zarejestrować w ewidencji zarówno samodzielnie przez Internet, jak i w urzędzie miasta i gminy. Wniosek CEiDG-1 stanowi równocześnie:

 • wniosek do GUS o numer REGON,
 • wniosek do Urzędu Skarbowego o numer NIP,
 • wniosek w sprawie wyboru formy księgowości (KPiR, pełna księgowość),
 • wniosek w sprawie wyboru formy opodatkowania (zasady ogólne, liniowe, karta podatkowa),
 • wniosek o wybór kwartalnej lub miesięcznej formy rozliczenia podatku dochodowego.

Uwaga ! Co oprócz CEIDG-1

Łącznie z CEIDG-1 można doręczyć deklarację VAT-R, w której dokonuje się rejestracji dla celów VAT. W tym samym piśmie podatnik, chcąc zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, lub wybrać inną preferencję w zakresie podatku VAT (kwartalne rozliczenie, mały podatnik, szczególne zasady marży) musi dodatkowo dokonać zgłoszenia wybierając w nim odpowiednie rubryki. VAT-R doręcza się łącznie z CEIDG-1 co oznacza, że nie trzeba dodatkowo wysyłać go do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wniosku, przedsiębiorca musi dokonać w ZUS zgłoszenia dla celów ubezpieczeń (złożyć w ZUS deklarację ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

Uwaga!

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie to samo co, dokonywanie czynności wstępnych, związanych z podjęciem w przyszłości tej działalności. Podatnik mając zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, może przed jej rejestracją nabywać towary i usługi niezbędne w początkowym etapie jej prowadzenia. Z tytułu takich czynności podatnik posiada prawo rozliczenia kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia podatku VAT.

Wniosek CEiDG-1 jest wolny od opłat, natomiast od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł.

Przymusowo wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Podobnie rejestracji poprzez CEIDG-1 dokonują spółki cywilne – w ich przypadku za przedsiębiorcę uważa się bowiem wspólników spółki, którzy niezależnie dokonują rejestracji, a umowę traktują jako dodatkowy element rejestracyjny.

Rejestracji w CEiDG należy dokonać nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Możliwe jest natomiast złożenie wcześniej wniosku wskazującego na późniejszy termin rozpoczęcia prowadzenia firmy. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozpoczęcie działalności przed dniem złożenia wniosku powoduje, że przedsiębiorca faktycznie nie dopełnia czynności rejestracyjnych.

Wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)

Pierwszą czynnością w przypadku osoby prawnej lub spółki osobowej podlegającej wpisowi do KRS powinno być zawarcie umowy spółki. Po jej zawarciu możliwe jest nadanie sp. z o.o. oraz s.a. statusu spółki w organizacji.

W przypadku wpisu do KRS zgłoszenia dokonać należy w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności podmiotu. Do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta.

Spółki z o.o. i akcyjne mają możliwość działać jako „spółka w organizacji”, co oznacza że nie wystąpił jeszcze fakt zarejestrowania podmiotu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki.

Podmioty w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, w której wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

Uwaga!

Oprócz wniosku do KRS spółka musi złożyć w okienku podawczym sądu odpowiedni wniosek dla celów podatku VAT, ZUS wspólników, wniosek REGON i wniosek o NIP.

Może zaistnieć obowiązek rejestracji poszczególnych wspólników w organach ZUS. Za przedsiębiorcę dla celów ZUS traktuje się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracji w ZUS wymaga również działalność wspólników, komandytariuszy, komplementariuszy spółek osobowych (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, jako przedsiębiorców). Dodatkowo spółka musi złożyć wniosek do GUS o nadanie numeru REGON oraz do Urzędu o nadanie numeru NIP.

W przypadku rejestracji elektronicznej lub przy wniosku o rejestrację sp. z o.o. w systemie zgłoszenia do 24 godzinnego rozpatrzenia wniosku, spółka musi samodzielnie występować do powyższych organów, a nie poprzez złożenie wniosku w jednym okienku.

Istnieje możliwość pominięcia opcji jednego okienka, w której wspólnicy zmuszeni są korzystać z rygoryzmu i przewlekłości rejestracji związanej z przekazaniem dokumentów między instytucjami. Wniosek złożony z pominięciem formularza urzędowego lub nieprawidłowo na nieprawidłowo wypełnionym formularzu podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków, co powoduje przewlekłość procedury (ponowne występowanie z wnioskiem). W jego miejsce istnieje możliwość wystąpienia bezpośrednio po uzyskaniu statusu spółki w organizacji do US i GUS o nadanie numerów NIP i REGON i wystąpienie przez spółkę w organizacji z wnioskiem do KRS już po złożeniu tych dokumentów. Wniosek zwrócony może być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie.

Możliwe jest również, przy rejestracji spółki z o.o. korzystanie ze wzorca elektronicznego, dostępnego pod adresem https://ems.ms.gov.pl/. Wysłanie tak wypełnionego wzorca w formie elektronicznej przyspiesza czas rejestracji spółki i daje sądowi instrukcyjny termin 24 godzin na dokonanie wpisu spółki do KRS. Złożenie wniosku w tej formie wymaga jednak podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

 1. firmę lub nazwę;
 2. oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
 3. siedzibę i adres;
 4. numer NIP;
 5. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Nowy moduł