Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pieczątka firmowa, pieczęć elektroniczna – wymogi, warunki, obowiązki

17.09.2012 10:00 (aktualizacja: )

Jedynym przepisem, który nakłada na przedsiębiorcę stosowania pieczęci firmowej jest ustawa o statystyce publicznej, w której wskazano, że musi ona zawierać numer identyfikacji podmiotu (numer REGON). Art. 43 tej ustawy nie stanowi jednak obowiązku posiadania pieczęci, a jedynie obowiązek używania obowiązkowo numeru REGON w przypadku, gdyby podatnik zdecydował się taką pieczątkę wyrobić.

Żaden przepis nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku stosowania pieczęci, nie nakłada również sankcji za jej brak.

Należy odróżnić pieczątkę firmową od pieczątki imiennej. Ta druga nie będzie pomocna przy prowadzeniu działalności za wyjątkiem identyfikowania pracownika lub osoby, która odpowiadając za określone zadanie w firmie – zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zakładowymi – zobowiązana została do posługiwania się nie tylko podpisem ale również oznaczeniem pracownika (jego identyfikatora czy imienia i nazwiska lub stanowiska służbowego).

Pieczątka firmowa ma często za zadanie sprostać wymogom, jakie prawo nakłada na przedsiębiorcę w zakresie danych, jakie musi on przedstawić konsumentowi i jakimi musi posługiwać się w obrocie rynkowym. To samo zadanie często spełnia papier firmowy, na którym oprócz przedstawienia w formie pisemnej oferty – podawane są wcześniej nadrukowane na papierze dane przedsiębiorcy. W obu przypadkach (papieru firmowego i pieczęci) ich rola sprowadza się zatem do wypełnienia obowiązków informacyjnych, które mogą być jednak również wypełniane w inny sposób (inaczej przedstawiane klientom).

Tym samym nie ma przepisu, który nakładałby określony zestaw danych, które muszą widnieć na pieczęci firmowej. Niemniej zawarcie na niej wszystkich danych informacyjnych (i pieczętowanie wszystkich pism w obrocie zewnętrznym) może uczynić zadość przepisom nałożonym na przedsiębiorcę w związku z obrotem rynkowym.

E-pieczęć – pieczęć elektroniczna

Zadaniem pieczęci w formie elektronicznej jest ochrona bezpieczeństwa praktyk rynkowych i zapewnienia pewności obrotu. Podmiot posługujący się e-pieczęcią przekazuje w niej dane, których integralność i autentyczność zapewniona jest na podobnej zasadzie, co informacje wskazane w e-podpisie.

Pieczęć elektroniczna – to dane w postaci elektronicznej, przyporządkowane danemu podmiotowi w taki sposób, że możliwa jest jego identyfikacja, dołączone do innych danych lub z nimi logicznie powiązane tak, że każda późniejsza zmiana tych danych jest wykrywalna.

Zabezpieczenie pieczęcią elektroniczną dotyczy dokumentów przekazywanych masowo, np. ofert, wezwań zapłaty, rachunków. Jej różnica z podpisem elektronicznym sprowadza się do zabezpieczenia nią podmiotu i potwierdzenia, że dokument należy przyporządkować całej jednostce, a nie konkretnej osobie w przedsiębiorstwie.

Uwaga!

Przepisy dotyczące pieczęci elektronicznej są obecnie w fazie projektu. Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie nastąpi uchwalenie zmian w tym zakresie i zaczną obowiązywać.