Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Obowiązkowe zgłoszenia po rozpoczęciu działalności gospodarczej

17.09.2012 10:00 (aktualizacja: )

Rejestracja działalności gospodarczej wymaga odpowiednich zgłoszeń nie tylko w organie podatkowym i ubezpieczeniowym.

Urząd Pracy i Sanepid

Obecnie nie istnieje już obowiązek zgłaszania do PIP (Inspekcja Pracy) i PIS (Sanepid) faktu rozpoczynania działalności gospodarczej.

Urząd Miasta – podatek od nieruchomości i środków transportu - zgłoszenie

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma sam obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, jak i aktualizacyjnego w podatku od nieruchomości. Podatek ten z reguły jest wyższy niż w przypadku osób nieprowadzących działalności, stąd opóźnienie w zgłoszeniu może powodować konsekwencje karne skarbowe.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Podatek płatny jest na podstawie decyzji organu - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Dla celów podatku od środków transportu zgłaszać należy pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, przyczepy, naczepy czy autobusy. Środki transportu poniżej tej masy całkowitej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Uwaga! Przepisy branżowe

Niezależnie od powyższych należy sprawdzić, czy dana branża nie wymaga wpisu lub rejestracji w branżowych samorządach, rejestrach czy też nie wymagają dodatkowych czynności kontrolnych. Dodatkowo należy sprawdzić, czy dana branża nie stanowi działalności regulowanej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym czy jej prowadzenie nie będzie wymagało spełnienia dodatkowych warunków (np. egzaminów zawodowych, właściwego wykształcenia).