Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dotacja na rozpoczęcie działalności a podatki - Zakładanie firmy

20.07.2012 10:00 (aktualizacja: )

Często start działalności gospodarczej związany jest z koniecznością uzyskania pomocy ze strony instytucji unijnych lub Urzędu Pracy.

W przypadku dotacji uzyskanych bezpośrednio z Urzędu Pracy podatnik uzyskuje potrójną korzyść podatkową:

  • jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – pozostają zwolnione z opodatkowania (podstawą – art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • zakupione przez beneficjenta z kwoty dotacji składniki majątku z wyjątkiem środków trwałych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, podobnie do kosztów możliwe jest rozliczanie kosztów składek ZUS lub opłat pokrywanych z tytułu uzyskiwanej dotacji (art. 23 ust. 1 pkt 56 nie wymienia powyższych składników finansowanych dotacją dla bezrobotnego),
  • podatnik od całej kwoty nabytych składników majątku ma prawo odliczyć podatek VAT,
  • dotacja przekazywana na zakup innych składników niż towary nie staje się sama w sobie podstawą opodatkowania VAT i nie wpływa na podstawę opodatkowania VAT zbywanych następnie towarów lub usług; natomiast obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Niemniej jednak rat amortyzacyjnych z tytułu nabytych z dotacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy) – por. interpretację z 27.04.2009 r., sygn.. akt ILPB1/415-165/09-2/AG.

Uwaga!

Podatnicy, którzy nie dokonają rejestracji jako VAT czynni utracą prawo odliczenia podatku VAT z tytułu zakupów finansowanych dotacją na rzecz rozliczenia kwoty brutto w kosztach uzyskania.

Wsparcia zwolnionego z podatku, zaliczanego w przypadku dotacji z PUP do tzw. innych źródeł nie należy wyszczególniać w PIT rocznym. Kwoty zwolnione nie podlegają w tym przypadku wykazaniu w deklaracji podatkowej.