Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Konto bankowe - Zakładanie firmy

17.09.2012 10:00 (aktualizacja: )

Rachunek bankowy oraz terminal do kart płatniczych w firmie

Rachunek bankowy jest nieodzownym elementem każdego przedsiębiorcy. W zasadzie każdy przedsiębiorca – choćby ze względu na wprowadzenie tej formy przyjmowania płatności – rachunek zakłada. Nie oznacza to jednak, że istnieje przymus rozliczeń za pomocą rachunku bankowego. Trzeba zatem stwierdzić, że:

  • do określonej wielkości swojej firmy, przedsiębiorca nie jest zobowiązany dokonywać płatności za pomocą rachunku bankowego,
  • nie ma przepisów zobowiązujących przedsiębiorcę, by ten zakładał specjalne konto na firmę; bank może wewnętrznymi regulacjami zastrzec jednak, że dany rodzaj kont jest przypisany do działalności a innych rodzajów kont nie można stosować w firmie – ich stosowanie naraziłoby stosującego na wypowiedzenie umowy rachunku bankowego lub odpowiedzialność odszkodowawczą.

Kontrahent

Prawo zobowiązuje przedsiębiorcę do stosowania rachunku bankowego (również rachunku w SKOK) w każdym wypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz (łącznie z tym)
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Płatność przyjęta od podmiotu nie będącego przedsiębiorcą nie nakłada takich obwarowań ustawowych.

Przedsiębiorca ma pełną dowolność, co do formy płatności, jaką zastrzeże w ofercie skierowanej do innych podmiotów, w tym konsumentów. Może zatem ustalić zarówno termin, jak i formę, w jakiej następować ma płatność (wyjątkiem jest oferta skierowana do konsumenta przy umowach na odległość, w których nie można zastrzegać konieczność zapłaty za towar przed jego wysłaniem lub wykonaniem usługi). Przedsiębiorca ma zatem prawo odmówić przyjęcia zapłaty za realizację świadczenia w formie, która nie jest zgodna z zastrzeżeniem umownym (przedstawionym przez niego wcześniej w ofercie). Jeżeli jednak forma nie zostanie wcześniej umownie wskazana – przedsiębiorca nie może dodatkowo ograniczać form płatności (np. zastrzec, że nie przyjmuje płatności gotówką).

Przedsiębiorca nie może na konsumenta przy umowie zawieranej na odległość nakładać obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia (w formie zaliczki lub pełnej zapłaty za towar). W pozostałych przypadkach istnieje takie prawo.

W handlu na odległość korzystanie z rachunku bankowego jest tym bardziej korzystne, że prowadzenie transakcji wyłącznie za pośrednictwem takiego konta pozwala wyeliminować obowiązek zakupu kasy fiskalnej. Zwolnione z obowiązku rejestracji na kasie pozostaje:

  • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła, przy czym korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.
  • świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.


Urzędy

Płatności na rzecz organów podatkowych skłaniają do prowadzenia ich za pośrednictwem rachunku bankowego. Przyczyną jest termin, w którym uznaje się płatności podatkowe – za termin zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w SKOK lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. Gdyby podatnik zapomniał dokonać zapłaty podatku w godzinach urzędowania organu – zapłaty z rachunku może dokonać do końca dnia.

Tak ustalanego terminu płatności nie stosuje się już w przypadku organów ubezpieczeniowych czy też przy płatnościach związanych z prywatnymi transakcjami. W tym przypadku zwolnieniem ze zobowiązania jest termin uznania rachunku bankowego wierzyciela, a nie wykonania transakcji w koncie przedsiębiorcy dokonującego przelewu. Składki ZUS płatnik opłaca w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych.

Mikroprzedsiębiorcą jest przede wszystkim prowadzący samodzielnie działalność, czyli osoba, która nie zatrudnia pracowników, ale również przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Podatki opłaca się podobnie jak składki ZUS – zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu, natomiast zapłata opłaty skarbowej może nastąpić również przez te podmioty w gotówce. Dodatkowo zapłata podatków (a nie tylko opłaty skarbowej) przez mikroprzedsiębiorców może również nastąpić w gotówce.


Terminal do kart płatniczych

Zakup terminala płatniczego nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy, konsument nie może również wymagać od przedsiębiorcy przyjęcia płatności kartą. Możliwe jest przyjmowanie płatności wyłącznie w gotówce lub wyłącznie przelewem czy kartą. W tym zakresie to przedsiębiorca decyduje, jakie formy są dopuszczalne (wskazuje to w ofercie kierowanej do kontrahenta). Forma i termin płatności może stanowić istotny element oferty a w konsekwencji – wpływać na kwestię zawarcia umowy.

Zakup terminala wiąże się z płatnościami po stronie przedsiębiorcy – z reguły opłatą za montaż, najem urządzenia do realizacji płatności oraz prowizją za każdą realizowaną transakcję. Wydatek na zakup i korzystanie z terminala jest bezpośrednio związany z uzyskiwaniem przychodów i może stanowić u podatnika koszt podatkowy.