Księgowość

eZUS- księgowość - EUP - Elektroniczny Urząd Podawczy ZUSIntrastat - wszystko o systemie IntrastatPłatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnikPodatnik CIT - KsięgowośćPodatnik PIT - KsięgowośćPrawo do korekty - korekta - KsięgowośćWzór ksiąg - KsięgowośćZasady księgowości - Księgowość

Potwierdzenie salda należności

Należności z tytułu dostaw i usług inwentaryzuje się drogą potwierdzenia salda. Obowiązek ustalenia stanu tego salda spoczywa na wierzycielu. W praktyce jednostka, która jest wierzycielem, wysyła do dłużników wypełniony druk "Potwierdzenie salda" i oczekuje na informację zwrotną ...

Potwierdzenie salda należności

Jak przygotować się do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.?

Zbliża się koniec 2021 r., co dla większości jednostek - których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym - oznacza również obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. Na zrealizowanie tego obowiązku będzie generalnie czas do 31 marca 2022 r., jednak ...

Jak przygotować się do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.?

Kolumny księgi niesłużące ujęciu przychodów i kosztów

Przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oprócz problemów dotyczących prawidłowej ewidencji przychodów i kosztów ujmowanych w kolumnach 7-14 mogą pojawić się także wątpliwości związane z uzupełnianiem pozostałych kolumn księgi ...

Kolumny księgi niesłużące ujęciu przychodów i kosztów

Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych

Towary należące do jednostki mogą utracić swoją wartość np. ze względu na upływ sezonu, zmianę mody lub uszkodzenia. Można wówczas zdecydować o przecenie tych towarów. W księgach rachunkowych zapisy związane z przeceną towarów zależą głównie od sposobu, jaki jednostka stosuje do ich ewidencji ...

Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych

Nowe zasady rozliczania ulgi na złe długi

Zasady rozliczania VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały zmienione od 1 października 2021 r. Zmiany polegają m.in. na uchyleniu obowiązku posiadania przez dłużnika statusu podatnika VAT czynnego na dzień poprzedzający dzień zastosowania ulgi na złe długi przez wierzyciela ...

Nowe zasady rozliczania ulgi na złe długi

Jak powołać pełnomocnika do podpisywania deklaracji?

Deklaracje, zeznania czy informacje przekazywane administracji skarbowej może podpisać w imieniu podatnika pełnomocnik. Podstawą jego działania jest UPL-1 lub UPL-1P. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za podatek wynikający z podpisanego przez niego rozliczenia ...

Jak powołać pełnomocnika do podpisywania deklaracji?

Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną

Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych należy stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego. W szczególności chodzi tu o ...

Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną

Skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela a zapisy księgowe

Przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi wynikają z ustawy o VAT i ustaw o podatku dochodowym. Mają one jednak zupełnie inne brzmienie i w inny sposób wpływają na ograniczanie zatorów płatniczych. Skutki wynikające z zastosowania ulgi na złe długi mogą mieć swoje odzwierciedlenie w ewidencji księgowej ...

Skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela a zapisy księgowe

Kto i jakim instytucjom przekazuje sprawozdanie finansowe za 2020 r.?

Zbliża się ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który przypada na 30 września 2021 r. Trzeba przypomnieć, że z datą zatwierdzenia tego sprawozdania powiązane są obowiązki w zakresie przekazania go odpowiednim instytucjom - KRS, MSiG oraz Szefowi KAS. Kogo dotyczą te obowiązki i jakie dokumenty podlegają złożeniu?

Kto i jakim instytucjom przekazuje sprawozdanie finansowe za 2020 r.?

Składanie wniosków do KRS według nowych zasad

Przedsiębiorcy z KRS od 1 lipca 2021 r. muszą składać wszystkie wnioski do tego rejestru drogą elektroniczną przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. Został on w tym dniu udostępniony pod adresem prs.ms.gov.pl ...

Składanie wniosków do KRS według nowych zasad