Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej [projekt]

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wpisało do wykazu prac legislacyjnych zmiany w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej.  Po ponad roku regulacje dotyczące pracy zdalnej nabierają kształtu i mają na dobre zostać wpisane do kodeksu pracy. Na regulacje czekają zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Co zawiera projekt? 

Zapisy dotyczące pracy zdalnej zostały uregulowane w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Zgodnie z nimi „praca zdalna może zostać zlecona pracownikowi, jeśli ten posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do prowadzenia pracy, a rodzaj pracy na to pozwala; pracodawca zapewni narzędzia i materiały niezbędne do jej wykonywania oraz obsługę logistyczną; pracownik może wykorzystywać niezapewnione przez pracodawcę materiały i narzędzia, jeśli zapewnia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic chronionych prawem; pracownik (na polecenie pracodawcy) ma obowiązek prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności (świadczonej zdalnie pracy); pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie pracy zdalnej".

Praca zdalna w kodeksie pracy 

W projekcie znalazły się najważniejsze z regulacji dotyczących pracy zdalnej. Zdefiniowano pojęcie pracy zdalnej oraz zawarto uregulowania, które mają pozwolić na kierowanie pracowników do pracy zdalnej czy uprawnienia pracowników o wnioskowanie o wykonywanie pracy w trybie zdalnym.

Praca zdalna w wykazie prac legislacyjnych rządu

Źródło: shutterstock

Definicja pracy zdalnej

Projekt ustawy wprowadza definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowe przepisy mają pozwolić na pracę zdalną przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia (w tym drugim przypadku praca zdalna mogłaby być wykonywana z inicjatywy pracodawcy albo pracownika).

Pracodawca będzie mógł skierować pracownika do pracy zdalnej

Według nowych przepisów pracodawca w szczególnych przypadkach (tj. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe) – wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, przy zastrzeżeniu uprzedniego oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie;

Regulacje dotyczące określenia zasad wykonywania pracy zdalnej

Nowe uregulowania wskazują też, że zostaną określone zasady uregulowaniu obowiązku określania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. Dodatkowo pracownik zyska uprawnienie do wnioskowania o pracę zdalną, także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, określające zasady wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca pokryje koszty pracy zdalnej

Nowe przepisy zakładają, że na pracodawcy będzie ciążył obowiązek dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną.

Kontrola pracowników i zasady bhp w czasie pracy zdalnej

Dodatkowo w projekcie znalazły się też zapisy dotyczące:

  • zasad kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej
  • zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną;
  • zagwarantowania pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.
  • wprowadzeniu szczególnych zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  •  umożliwieniu pracownikowi przekazywanie wszystkich wniosków, dla których przepisy Kodeksu pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Projektowane regulacje zastąpią aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące telepracy, które zostaną uchylone.

Kodeks pracyWymiar czasu pracyFormy zatrudnienia