Zaległy urlop za 2022 r., należy wykorzystać do 30 września 2023 r.

Ewelina Czechowicz

 

Już nieco ponad miesiąc pozostał pracownikom na wykorzystanie zaległego urlopu. 30 września 2023 upływa termin na wykorzystanie urlopu z 2022 r. Czy urlop może przepaść?  Czy pracodawca wypłaci za niewykorzystane dni wolne ekwiwalent? I jakie zasady obowiązują aktualnie do wykorzystania zaległego urlopu – wyjaśniamy

 

Urlop zaległy, kiedy powstaje?

Sytuacje, w których występuje urlop zaległy, wymienia  Kodeks pracy. Okolicznościami tymi są:

- wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami – art. 164 § 1 KP,

- szczególne potrzeby zakładu pracy – art. 164 § 2 KP

- przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy (np. choroba) – art. 165 i 166 KP,

- odwołanie pracownika z urlopu z powodu okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu – art. 167 § 1 KP

30 września 2023 r. to ostateczny termin na rozpoczęcie zaległego urlopu

30 września 2023 r. to ostateczny termin na rozpoczęcie zaległego urlopu. Wystarczy, że pracownik tego dnia rozpocznie urlop, a dni urlopu nie przepadną. 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Urlop to niezbywalne prawo pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się urlopu ani przekazać go innej osobie. Pracodawca natomiast nie może w trakcie trwania stosunku pracy zamienić urlopu na ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje jedynie w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązywania stosunku pracy.

Zaległy urlop za 2023 r., należy wykorzystać do 30 września 2023 r.

Źródło: Shutterstock

Po pandemii nie obowiązują już przepisy covidowe

Aktualnie nie obowiązują już przepisy covidowe w zakresie zaległego urlopu. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca mógł  udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik był obowiązany taki urlop wykorzystać. Aktualnie pracodawcy już nie posiadają tego uprawnienia, jednak to oni odpowiadają za właściwe wykorzystanie urlopów pracowniczych.

Dodatkowy urlop pracownika z niepełnosprawnością w 2023 roku - PIT.pl

Za zaległy urlop odpowiada pracodawca

Odpowiedzialność za udzielenie pracownikom urlopów w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami spoczywa na pracodawcy i to on jest odpowiedzialny ze ewentualne naruszenia tego obowiązku. Dlatego też  pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownicy w odpowiednim terminie złożyli wnioski urlopowe w celu sporządzenia planu urlopów lub w przypadku braku planu urlopów, uzgodnili termin wykorzystania urlopu w drodze indywidualnego porozumienia. Należy pamiętać, że plan urlopów powinien obejmować cały urlop, jakim dysponuje pracownik, a więc również urlop zaległy.

Kary za niewykorzystanie urlopu w terminie

Trzeba pamiętać, że nieudzielenie urlopu zaległego do 30 września stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone sankcją grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. Jeżeli zatem pracodawca nie dopilnuje, aby w pierwszej kolejności wykorzystany został urlop zaległy, naraża się na karę grzywny.

Po zmianie przepisów prawa pracy pracownicy mogą korzystać nawet z 33 dni urlopu

Po zmianach w przepisach pracy pracownicy mogą w roku wykorzystać więcej dni wolnych, stąd urlop wypoczynkowy może się kumulować.

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od kwietnia 2023 roku obowiązują nowe rodzaje urlopu:

  • 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej
  • 5 dni urlopu opiekuńczego

Te dwa nowe rodzaje urlopu pozwalają na wydłużenie dni wolnych o 7 dni. W przypadku pracowników, którym przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu może wynosić nawet 33 dni w roku.

Od 26 kwietnia 2023 r. dwa nowe urlopy w Kodeksie pracy. W jakiej formie złożyć wniosek? - PIT.pl

 

UrlopKodeks pracy