Dodatkowy urlop pracownika z niepełnosprawnością w 2023 roku

Ewelina Czechowicz

 

Pracodawcy zatrudniający osoby z orzeczony stopniem niepełnosprawności muszą pamiętać o dodatkowym wymiarze urlopu dla tych pracowników. Kiedy osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z dodatkowego urlopu? Jaki jest wymiar urlopu? I czy można zrezygnować z tego przywileju?– wyjaśniamy

 

Pracownikowi, który posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności  przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Stąd osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z urlopu, który będzie wynosił:

 

  •  30 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  •  36 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Dodatkowy urlop udzielany jest pracownikowi tak jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Od 26 kwietnia 2023 r. dwa nowe urlopy w Kodeksie pracy. W jakiej formie złożyć wniosek? - PIT.pl

Kiedy przysługuje dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej?

Z dodatkowego urlopu niepełnosprawny pracownik, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może zacząć korzystać, wówczas kiedy przepracuje rok po dniu wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Urlop dodatkowy pracownik nabywa w pełnym wymiarze, np. kiedy pracownik otrzymał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będąc zatrudnionym, w dniu 22 sierpnia 2022 roku prawo do 10 dodatkowych dni wolnych będzie mu przysługiwało od 22 sierpnia 2023 r. W przypadku kontynuacji zatrudnienia 1.01.2024 r. jeżeli nadal będzie pracował, nabędzie prawo do kolejnego urlopu dodatkowego.

Ulga prorodzinna za 2023 r. dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością bez kryterium dochodowego — PIT.pl

Dodatkowy urlop – zasady udzielania urlopu pracownika dla pracownika z niepełnosprawnością

Urlop jest przywilejem pracownika, co do zasady każdy pracownik powinien do 31 grudnia wykorzystać urlop za dany rok. To samo tyczy się dodatkowego urlopu. W sytuacji, kiedy się to nie udaje, z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten staje się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września następnego roku. Wynika z tego, że dodatkowy urlop, który nie zostanie wykorzystany przez pracownika, przechodzi na kolejny rok i pracownik ma obowiązek zrealizować go do końca września następnego roku.

Dodatkowy urlop pracownika z niepełnosprawnością w 2023 roku

Źródło: Shutterstock

Uprawnienia pracownika z niepełnosprawnością – dni wolne na rehabilitacje, badania i konsultacje medyczne

Poza dodatkowym urlopem pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności ma prawo do uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym w wymiarze do 21 dni roboczych (nie częściej niż raz w roku) oraz do czasu wolnego na okres wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do urlopu

W sytuacji kiedy pracownik utraci umiarkowany stopień niepełnosprawności lub też zostanie zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie traci prawa do urlopów, do których nabył prawo przed utratą stopnia niepełnosprawności lub jego zmianą. Stąd w sytuacji kiedy pracownik utracił stopień niepełnosprawności lub zmienił się on na lekki stopień nw 2023 r., ma prawo do urlopu dodatkowego, który nabył w tym roku,  jednak nie otrzyma kolejnych dni wolnych od stycznia 2024 r. W sytuacji kiedy zmieni się orzeczenie, i znów zespół orzekający o niepełnosprawności przyzna pracownikowi stopień umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności, prawo do urlopu będzie przysługiwało od dnia uzyskania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pracownik nie będzie musiał ponownie przepracować roku do nabycia dodatkowego urlopu.

 

UrlopKodeks pracy