Pobierz wzór oświadczenia o zmianie formy opodatkowania od 1 lipca 2022 roku

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem mają możliwość przejścia na skalę podatkową od 1 lipca 2022 roku. Aby to jednak zrobić zobowiązani są o tym fakcie poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Udostępniamy gotowy wzór oświadczenia o zmianie formy opodatkowania.

» W sierpniu ważna data dla przedsiębiorców wynikająca z Polskiego Ładu 2.0

W myśl przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy opodatkowani aktualnie podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli uznają, że jest to dla nich korzystne, mają prawo zmienić opodatkowanie na skalę. W przypadku ryczałtowców zmiana formy może mieć miejsce w trakcie 2022 roku. Kluczowe jest jednak zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego do dnia 22 sierpnia w drodze oświadczenia przedsiębiorcy.

Wzór wniosku informującego urząd skarbowy o zmianie formy opodatkowania na skalę

Źródło: shutterstock

» Czy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może przejść na skalę od 1 lipca?

Przejście ryczałtu na skalę - kluczowe oświadczenie do 22 sierpnia

O ile przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym nie mają tego problemu, to ryczałtowcy chcący przejść na skalę od 1 lipca muszą dopilnować ważnego terminu. Chodzi o datę 22 sierpnia. Jest to graniczny dzień do którego przedsiębiorcy na ryczałcie zobowiązani są przekazać naczelnikowi właściwemu sobie urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania od lipca 2022 roku.

Jaki wzór oświadczenia o zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na skalę?

Niestety Ministerstwo Finansów nie udostępniło gotowego wzoru oświadczenia o zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową w trakcie roku. Przedsiębiorcy pismo to zobowiązani są napisać własnoręcznie. Ważne, by oświadczenie zawierało jasną informację, że przedsiębiorca oświadcza, iż od dnia 1 lipca dokonuje zmiany formy opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową.

 

Przykładowy wzór oświadczenia o zmianie formy opodatkowania do urzędu skarbowego

 

Imię i nazwisko podatnika:                                 Miejscowość i data ……….....             

 ...................................

Adres zamieszkania:
....................................

Numer NIP:
…………………...........…Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w 
.............................................................

 

 

 

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 1 lipca 2022 roku

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265) oświadczam, że w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku rezygnuję z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiągniętych przeze mnie z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Jednocześnie oświadczam, że dochody osiągnięte przeze mnie od dnia 1 lipca 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej będą opodatkowane na zasadach skali podatkowej.

 

……………………………………

podpis podatnika

 

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w CEIDG-1

Jak informuje strona biznes.gov.pl ,,oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania (red.ryczałt) możesz złożyć przez Biznes.gov.pl, we wniosku CEIDG-1. We wniosku wybierz zasady ogólne (skalę podatkową) jako formę opodatkowania i 1 lipca 2022 roku jako datę powstania zmiany. Nie musisz składać odrębnego oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu - wybór zasad ogólnych jako formy opodatkowania we wniosku CEIDG-1 będzie równoznaczny ze złożeniem takiego oświadczenia". 

Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku

Przedsiębiorcy na liniowce i ryczałcie mogą dokonać zmiany formy opodatkowania również po zakończeniu roku, obejmując nowym opodatkowaniem cały 2022 rok. W takim przypadku zmiany formy dokonuje się za pośrednictwem rocznego zeznania PIT 2023.

Zmiana formy opodatkowania w przypadku przejścia z podatku liniowego na skalę polegać będzie na rozliczeniu w sezonie PIT 2023 deklaracji PIT-36 zamiast dotychczasowej deklaracji PIT-36L.

Zmiana formy opodatkowania w przypadku przejścia z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę polegać będzie na rozliczeniu w sezonie PIT 2023 deklaracji PIT-36 zamiast dotychczasowego PIT-28.

Termin złożenia deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 przypada w 2023 roku 2 maja.

Więcej na ten temat w artykule ,, Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku. MF tłumaczy, co robić krok po kroku”.

Polski ŁadFormy opodatkowaniaRyczałtSkala podatkowaPodatki 2022HOT