Wypowiedzenie umowy o pracę, co warto wiedzieć

Ewelina Czechowicz

Wypowiedzenie umowy o pracę, to najczęstsza forma jej rozwiązania. Może z niej skorzystać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Ponadto wypowiedzenie umowy o pracę, to prostsze rozwiązanie dla pracownika. Na pracodawcy przy wypowiedzeniu umowy  to zwykła forma rozwiązania umowy spoczywają obowiązki informacyjne oraz konieczność przeprowadzenia konsultacji. Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę? O czym warto wiedzieć.

» Likwidacja stanowiska pracy w dobie Koronawirusa - o czym należy pamiętać

Wypowiedzenie umowy o pracę

Źródło: shutterstock.com

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Składając wypowiedzenie umowy o pracę warto zadbać o to, by zostało sporządzone w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach i poprosić pracodawcę o potwierdzenie otrzymania dokumentu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego takie wypowiedzenie uznaje się skuteczne dopiero z chwilą, gdy pracodawca mógł się z nim zapoznać.   Dodatkowo w wypowiedzeniu powinny należ się takie dane jak:

Data, miejscowość Dane pracodawcy Dane pracownika Sformułowanie „niniejszym wypowiadam umowę o pracę z dnia…” Podpis pracownika.

Wypowiedzenie a obowiązki pracownicze

Samo wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika nie uprawnia go do zaprzestania wykonywania obowiązków zawodowych. Stosunek pracy przestanie go łączyć z pracodawcą dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Do tego czasu wciąż musi więc wykonywać polecenia pracodawcy, o ile nie zostanie przez niego zwolniony ze świadczenia pracy. Jeśli natomiast naruszy swoje obowiązki pracownicze (na przykład bez usprawiedliwienia przestanie przychodzić do pracy) możliwe będzie zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia.

» Kiedy można skorzystać z urlopu bezpłatnego?

Długość okresu wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od rodzaju umowy o pracę.

Zgodnie z art.  34.  Długość okresu wypowiedzenia umowy na okres próbny  wynosi:

  1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

» Zasady ustalania okresów wypowiedzenia

W przypadku umowy o wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Art. 37. Zwolnienie na poszukiwanie pracy

§ 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:

  1. 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
  2. 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 skrócenie okresu wypowiedzenia w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy § 1.

Zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

W zakresie ochrony pracownika w pracownika w wieku przedemerytalnym ustawodawca w kodeksie pracy zawarł wyłączenia, gdzie zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi  w wieku przedemerytalnym nie będzie miał zastosowania, w przypadku kiedy pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika w pracy

Trzeba pamiętać, że pracodawca nie nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Przepisy prawa pracy przewidują także możliwość tylko w konkretnych sytuacjach. Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia będzie możliwe:

  • gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (a więc na przykład gdy pracodawca nie płaci na czas wynagrodzenia lub nie zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy)
  • gdy pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające, że dalsza praca na danym stanowisku zagraża jego życiu lub zdrowiu, a pracodawca nie przeniósł go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga podania określonej przyczyny, a więc wyraźnego wskazania w umowie, na jakiej podstawie pracownik rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym.

Kodeks pracyFormy zatrudnienia