Likwidacja stanowiska pracy w dobie Koronawirusa - o czym należy pamiętać

Ewelina Czechowicz

W dobie koronowirusa coraz częściej pracodawcy sięgają po likwidację stanowiska pracy. Dla jednych to jedyne rozwiązanie, dla innych najbezpieczniejsze uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę.

» Zwolnienie dyscyplinarne w czasie epidemii koronawirusa

Likwidacja stanowiska pracy nie stanowi jednak gwarancji uniknięcia sporu co do zasadności wypowiedzenia. Nie zawsze Covid-19 pozwoli na uzasadnienie likwidacji stanowiska. W przypadku sporu sądowego sąd będzie ustalał czy do zmian stanowiących podstawę zakończenia stosunku pracy rzeczywiście doszło.

Likwidacja stanowiska pracy a COVID-19

Źrodło: shutterstock.com

Pozorność likwidacji stanowiska pracy

Pracodawcy często sięgają po likwidację stanowiska w sposób pozorny, a wakat zastępują innym stanowiskiem, na którym obowiązki są te same. Zatem likwidacja stanowiska nie może być pozorna. Kiedy pracodawca w krótkim okresie czasu prowadzi rekrutacje na to same stanowisko, lub stanowisko gdzie zakres obowiązków jest tożsamy może spotkać się z zarzutem pozorności likwidacji stanowiska pracy.

» Tarcza 4.0 zmiany dla przedsiębiorców, pracodawców i zatrudnionych

Zachowanie terminów wypowiedzenia

W przypadku likwidacji stanowiska, pracodawca musi zachować okres wypowiedzenia, który zależy od stażu pracy pracownika. W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jednak pracodawca może zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy. Dodatkowo w okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego lub otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Ponadto pracownikowi, którego stanowisko jest likwidowane przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.

Prawo do odprawy pieniężnej

Pracownikowi  może również przysługiwać odprawa pieniężna po zwolnieniu z pracy.

W czasach epidemii Covid-19 pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, który rozwiązuje umowę o pacę z przyczyn niedotyczących pracownika, jest zobowiązany do wypłaty odprawy pieniężnej, której wysokość jest uzależniona od stażu pracy pracownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tarczy 4.0 15gd wynika, że jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa powyżej,  odprawa w przypadku rozwiązania umowy o prace nie może być wyższa niż dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że w 2020 r. wysokość odprawy nie może przekroczyć 26.000 zł.

Kodeks pracy