Tarcza 4.0 zmiany dla przedsiębiorców, pracodawców i zatrudnionych

Ewelina Czechowicz

Sejm 19 czerwca 2020 r. przyjął większość poprawek do tarczy antykryzysowej 4.0. Obecnie ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Zmiany dotkną przedsiębiorców, pracodawców oraz osób zatrudnionych.

Zmiany podatkowe, które wprowadzone zostały za pomocą tarczy 4.0 to:

  1. zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.
  2. nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r. początkowo miał obowiązywać od 1 lipca 2020 r. :
  3. ulga w PIT na darowizny (np. laptopów dla szkół) będzie przysługiwała także wówczas, gdy przekazanie darowizny nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego;
  4. Wydłużony czasu na przekazanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych.

Wierzyciele już po 30 dniach skorzystają z ulgi na złe długi w PIT i CIT

Zgodnie z przyjętymi w tarczy 4.0 przepisami przychód będzie można pomniejszyć, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Nie będzie to jednak rozwiązanie dla wszystkich wierzycieli, a tylko tych, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19”. Zmiany w uldze na złe długi wprowadziła już tarcza antykryzysowa 1.0, czyli ustawa z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.). Wtedy jednak dotyczyły one dłużników, a nie wierzycieli. Ci, który znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, w 2020 r. nie muszą po 90 dniach braku zapłaty za kupione towary lub usługi korygować (zwiększać) dochodu do opodatkowania. Oba rozwiązania, zarówno dla dłużników (to z tarczy 1.0), jak i dla wierzycieli (to, którym zajmie się dziś Sejm, rozpatrując projekt tarczy 4.0), dotyczą tylko podatków dochodowych. W uldze na złe długi w VAT nic się nie zmieniło i nie zmienia.

» Tarcza 4.0 pozwoli obniżyć wynagrodzenie pracownicze nawet o 50 proc.

Możliwość odliczania darowizn i niektórych kar

Tarcza 4.0. wprowadzi także możliwość odliczenia dodatkowych darowizn od podstawy obliczania podatku dochodowego. Chodzi o darowizny przekazane na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (w tym z usługami opiekuńczymi), domów pomocy społecznej. Od podatku będzie można odliczyć także darowizny komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego.

Wielkość odliczenia wynosi dla darowizn przekazanych:

  • do 30 kwietnia 2020 r. - 200 proc. wartości darowizny;
  • w maju 2020 r. - 150 proc. wartości darowizny;
  • od 1 czerwca do 30 września 2020 r. - równowartość przekazanej darowizny.

Warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Restrukturyzacja łatwiejsza

Przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie otworzyć postępowanie. Wystarczy zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, przygotować spis wierzytelności i opublikować obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pomoc dla  zleceniobiorców

Dzięki tarczy 4.0 osoby zatrudnione  na umowach cywilnoprawnych będą mogły samodzielnie występować do ZUS o postojowe.  

» Nowy wniosek RSP-CZ dotyczący świadczenia postojowego. Zmiany Tarczy 4.0

Zmiany dla pracodawców

Dla pracodawców istotne w tarczy 4.0 są zapisy dotyczące odprawy w zawiazku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie epidemii – maksymalna kwota odprawy nie będzie przekracza 26 tys. zł  Wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie przepisów o pensji minimalnej. Zmiana ta może dotknąć pracowników przechodzących w tym roku na emerytury. Większość odkłada ten moment na lipiec z uwagi na lepszy przelicznik emerytury. Dodatkowo planowane przepisy mogą wpłynąć na wysokość odpraw przy zwolnieniach grupowych. Dotąd pracownik mógł otrzymać do piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obecnie będzie to dziesięciokrotność najniższego wynagrodzenia, które wynosi 2 600 zł.

Dodatkowo pracodawcy zyskają prawo do wysyłania zatrudnionych na zaległe urlopy (maksymalnie do 30 dni).

Zgodnie z wprowadzonymi zamianami Pracownik nie będzie już zobowiązany wykorzystać go do 30 września następnego roku – ten obowiązek zostanie zawieszony. Na mocy projektowanych przepisów zgodnie z art. Art. 15gc. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawca może udzielić pracownikowi – w terminie przez siebie wskazanym i bez uzyskania zgody pracownika, a także z pominięciem planu urlopów bieżących – urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni. Zatem to pracodawca będzie decydował, kiedy pracownik ma odebrać zaległy urlop, nie będzie mu potrzebna do tego jego zgoda.

» Zmiany w urlopach, nakaz pracy zdalnej, niższe wynagrodzenia. Sejm za zmianami w Tarczy 4.0

Zasiłek dla rodziców dzieci do 8 roku życia do 28 czerwca 2020 r. 

Zgodnie z uchwalonymi przepisami  w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, rodzicom dzieci zdrowych do lat 8 będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r. Co ważne, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również w przypadku otwarcia placówek, ale gdy rodzic uzna, że nie chce posyłać dziecka do szkoły, żłobka lub przedszkola. Przepisy mają obowiązywać z mocą wsteczną od 25 maja 2020 r.

 

(edited)

Koronawirus w Polsce