Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tarcza 4.0 pozwoli obniżyć wynagrodzenie pracownicze nawet o 50 proc.

Iwona Maczalska

Projekt Tarczy antykryzysowej 4.0 zakłada wprowadzenie licznych zmian do przepisów prawa pracy. Wśród nich jest możliwość znaczącego obniżenia pensji pracowniczej w okresie kryzysu wywołanego COVID-19.

» Zmiany w urlopach, nakaz pracy zdalnej, niższe wynagrodzenia. Sejm za zmianami w Tarczy 4.0

20 maja rząd przyjął projekt kolejnej, czwartej już wersji Tarczy antykryzysowej. Projekt ten zakłada wprowadzenie licznych zmian do przepisów prawa pracy. Jeżeli projekt wejdzie w życie, pracodawcy będą mogli wysłać pracownika na urlop bez jego zgody, oraz wypłacić niższe odprawy. To jednak nie wszystko. Jak się okazuje, nowe przepisy będą pozwalały również na dokonanie znaczącego obniżenia wynagrodzenia pracownika, w celu ochrony miejsc pracy.  

» Tarcza 4.0: Urlopy bez zgody pracowników, niższe odprawy, obowiązek pracy zdalnej

Niższe wynagrodzenie nawet o 50% bez zgody pracownika

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera zapis umożliwiający pracodawcy obniżenie czasu pracy pracowników i w związku z tym dokonanie znaczącego obniżenia pensji - bez zgody pracowników. Możliwość ta skierowana będzie do pracodawców, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

 Pracodawca będzie mógł:

1.      Dokonać obniżenia wymiaru czasu pracy o maksymalnie 20% (nie więcej niż do połowy etatu) – przy czym wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku (2600 zł brutto),

2.      Dokonać obniżenia wynagrodzenia pracownika o nie więcej niż 50% - obejmując go przestojem ekonomicznym. Wynagrodzenie ostatecznie wypłacone pracownikowi nie będzie mogło być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku (2600 zł brutto).

Czym jest istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń?

Projektowane przepisy zakładają, że z powyższych możliwości mogą skorzystać wyłącznie pracodawcy u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Co przez to rozumieć?

Przepisy ustawy – tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 definiują ten termin dość rozlegle. Wskazują bowiem, że ,, Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.”

Jak twierdzą projektodawcy istotny wzrost obciążeń funduszu wynagrodzeń oznaczać ma wzrost ilorazu dwóch wartości:

1.      kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek społecznych leżących po stronie pracodawcy oraz

2.      przychodów ze sprzedaży towarów i usług,

Wzrost ten musi nastąpić z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę, który przypadać będzie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę ze wspomnianych możliwości.

Jak twierdzą projektodawcy ,, Aby wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, iloraz ten będzie musiał wzrosnąć nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca bazowego. Przy tym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego”.

Możliwość obniżenia czasu pracy bądź objęcia przestojem ekonomicznym nie dla wszystkich pracodawców

Projektodawcy chcąc ograniczyć możliwość nadużywania obniżania wynagrodzeń pracowników, wprowadzili do projektu ustawy zapis mówiący, że z prawa do obniżenia czasu pracy o 20% oraz obniżenia wynagrodzenia o 50% w drodze objęcia pracownika postojem ekonomicznym, nie skorzysta pracodawca u którego wspomniany iloraz, z miesiąca wskazanego zgodnie z tym przepisem, wynosił mniej niż 0,3 – a więc udział kosztów wynagrodzeń pracowników w przychodach we wskazanym miesiącu wyniósł mniej niż 30%.

Obniżenie wynagrodzenia - przepisy KP

Warto zaznaczyć, że przepisy Kodeksu pracy również dopuszczają możliwość dokonania obniżenia czasu pracy oraz obniżenia wynagrodzenia. Zmiana ta w świetle przepisów może być wprowadzona wyłącznie na podstawie porozumienia stron, badź wypowiedzenia zmieniającego. W przeciwieństwie do przepisów Kodeksu pracy - Tarcza antykryzysowa 4.0 będzie umożliwiała dokonywanie takich zmian bez konieczności uzyskania zgody pracownika. 

/ na podstawie orka.sejm.gov.pl

Koronawirus w PolscePłaca minimalnaKodeks pracy