Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wynagrodzenie chorobowe: skutki PIT i ZUS

Redakcja PIT.pl 27.10.2011 10:00 (aktualizacja: )

Od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca winien odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku wynagrodzenia i zasiłku chorobowego obowiązek ten ulega zmianie.

Kontrola „L4” - co kiedy nie ma nas w domu?!

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane pracownikowi za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat - za pierwsze 14 dni jest wynagrodzeniem zwolnionym ze składek na ubezpieczenie społeczne (stosuje się zwolnienie z tych składek). W konsekwencji składki ZUS nie wystąpią. W ubezpieczeniu zdrowotnym zwolnienie z naliczenia składek nie występuje, stąd końcowo kwota wynagrodzenia chorobowego podlega wyłącznie składkom na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się bowiem wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Zasiłek chorobowy zwolniony jest ze składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie podlega też składce zdrowotnej.
 

Co należy odliczyć?

Wynagrodzenie choroboweZasiłek chorobowy
składka na ubezpieczenie zdrowotnezaliczka na podatek dochodowy
zaliczka na podatek dochodowy 

Ze składek ZUS i zdrowotnych zwolnione są również inne składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego (np. premia, dodatek stażowy przyznawana niezależnie od tego, czy pracownik przebywał w danym okresie na chorobowym – przy czym zwolnieniu podlega kwota jedynie za czas wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku; kwotę tą należy odpowiednio podzielić, jeśli w części okresu, za który jest wypłacana, pracownik pobierał standardowo wynagrodzenie za pracę).

Za okres choroby od tych dodatkowych składników pozapłacowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne się nie nalicza.

Gdyby jednak premia należała się wyłącznie za okres przepracowany lub dotyczyła okresu przepracowanego, a była wypłacana w okresie choroby, ewentualnie, gdyby była pomniejszana za okres choroby, to składki należy od niej odprowadzić w całości.

Zwolnieniu ze składek ZUS podlegają również dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy wypłacane przez pracodawców - do kwoty nie przekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek. Nie ogranicza się tutaj poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga !

Składki na Fundusz Pracy jak i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nalicza się tylko od wynagrodzenia będącego podstawą ustalenia składek ZUS, a nie za czas pozostawania w niezdolności do pracy wskutek choroby.

Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę na Fundusz ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.).

Wynagrodzenie chorobowe jest zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Obliczanie podatku

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2010 nr 51 poz. 307) wynagrodzenie jakie otrzymuje pracownik za czas pracy jest dla niego przychodem ze stosunku pracy. Podobnie jest w przypadku wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (wynagrodzenia chorobowego). Z kolei zasiłek chorobowy uważany jest na podstawie art. 20 updf za przychód z innych źródeł.

Płatnikiem zaliczek na podatek jest pracodawca lub ZUS – w zależności od tego, kto dokonuje wypłaty świadczeń.

Iwona Karkus,
Piotr Szulczewski

  • data utworzenia: 27-10-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Choroba, wypadekKodeks pracyZUS