Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2021 roku

Iwona Maczalska

W 2021 roku zmianie ulegnie wysokość współczynnika urlopowego niezbędnego do wyliczenia przysługującego pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W 2021 roku współczynnik ten będzie niższy niżeli w roku bieżącym.

» Współczynnik urlopowy 2020

Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy, w przypadku niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu wypocznkowego w całości lub w części, z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje wówczas ekwiwalent pieniężny. Aby jednak obliczyć dokładną jego wysokość niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego. Współczynnik ten zmienia się jednak w każdym roku kalendarzowym. 

Współczynnik urlopowy 2021

Źródło: shutterstock

 

Ustalanie współczynnika urlopowego na 2021 roku

Aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

I tak, w 2021 roku współczynnik urlopowy służący do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyniesie 21,080 Wynika to z poniższego obliczenia:

[365 – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 sobót) ] : 12 =252 : 12 = 21,00

Współczynnik ten dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wyniesie:

  • dla pracowników zatrudnionych na 1/4 etatu - 5,25
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/3 etatu - 7,00
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu - 10,50
  • dla pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu - 15,75
Współczynnik urlopowy w 2021 roku
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi21,00
Pracownicy na 1/4 etatu5,25
Pracownicy na 1/3 etatu7,00
Pracownicy na 1/2 etatu10,50
Pracownicy na 3/4 etatu15,75

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Kiedy nie trzeba wypłacać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Z obowiązku wypłaty ekwiwalentu zwolniony jest pracodawca, w przypadku gdy strony umowy o pracę postanawiają o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą (art. 171 § 3 KP).

Urlop