Urlop

28.09.2005 10:00 (aktualizacja: )

Urlop pracowniczy

Każdy pracownik obok przerw w pracy i ustawowo określonej wysokości odpoczynku wynikającego z rozkładu pracy ma prawo do innych indywidualnych przerw w pracy:

 1. Urlopów, służących do wykorzystania w rożnych celach m.in. wypoczynkowych,
 2. Zwolnień z powodów uniemożliwiających świadczenie pracy przez pracownika i stawienie się w miejscu pracy.

Urlop jest przerwą w wykonywaniu pracy, jaka przysługuje pracownikowi na podstawie przepisów kodeksu pracy. W zależności od jego rodzaju pracownikowi przysługuje, bądź nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas przebywania na urlopie.

Wynagrodzenie urlopowe

Pracownik za czas pozostawania na urlopie wypoczynkowym uzyskuje wynagrodzenie w takim samym zakresie jakby świadczył pracę.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Pomija się jednak:

 1. jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 2. wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
 3. gratyfikacje (nagród) jubileuszowych,
 4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 5. ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 6. dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 7. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, - kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
 8. nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenia roczne, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 9. odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 10. wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, składniki te mogą, lecz nie muszą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika za czas urlopu należy:

 1. podzielić podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
 2. pomnożyć tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.
 3. od otrzymanej liczby odejmujemy liczbę godzin pracy jakie przypadły w święta - w dni będące normalnym dniem pracy pracownika.

Przykład 1 – obliczanie wynagrodzenia urlopowego ze stałych składników wynagrodzenia

W lipcu br. Pracownik przebywał na 5 dniowym urlopie wypoczynkowym. Jego wynagrodzenie składa się z zasadniczego wynagrodzenia w wysokości 2000 zł. Obliczając wysokość wynagrodzenia urlopowego należy:

1. podzielić stałe składniki wynagrodzenia przez liczbę godzin roboczych w lipcu.

2000 zł : 168 godzin = 11,90 zł/h

2. Następnie stawkę za godzinę urlopu pomnożyć przez liczbę godzin urlopu.

11,90 zł x 40h = 476 zł

Pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 476 zł

Przykład 2 – obliczanie wynagrodzenia urlopowego z zmiennych składników wynagrodzeniach. Pracownik przebywał na 5 dniowym urlopie wypoczynkowym. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w skład jego wynagrodzenia wchodziły również comiesięczne premie w wysokości 350 zł w styczniu, 200 zł w lutym, 450 zł w marcu, 420 zł w kwietniu, 500 zł w maju, 600 zł w czerwcu. W tym przypadku wysokość składników wynagrodzenia jest sumą stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. Obliczając wysokość składników wynagrodzenia urlopowego należy:

1. Zsumować zmienne składniki wynagrodzenia z okresu od stycznia do czerwca:

350 zł + 200 zł + 450 zł + 420 zł + 500 zł + 600 zł = 2520 zł

2. Następnie zsumować czas pracy w okresie od stycznia do czerwca:

168h + 160h + 184h + 168h + 176h + 176h = 1032h

3. Sumę zmiennych składników wynagrodzenia z 6 miesięcy dzielimy przez liczbę godzin przepracowanych przez 6 miesięcy:

2520 zł : 1032h = 2,44 zł/h

4. Stawkę zmiennych składników wynagrodzenia za 1h urlopu mnożymy przez liczbę godzin urlopu:

2,44 zł/h x 40h = 97,6 zł

Końcowym etapem jest zsumowanie zmiennych i stałych składników wynagrodzenia

476 zł + 97,6 z = 573,6 zł

573,6 zł jest kwotą jaka pracownik winien otrzymać za 5 dni urlopu.

Iwona Karkus
Bankier.pl

 • data utworzenia: 28-09-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015