Sprawozdania finansowe nadal w wersji papierowej dla jednostek niewpisanych do KRS?

Katarzyna Sudaj 04.03.2019 13:05 (aktualizacja: )

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, który dotyczy wprowadzenia możliwości składania sprawozdań finansowych w wersji papierowej przez małe organizacje pozarządowe niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zaproponowano, aby w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) w art. 45 po ust. 1h dodano ust. 1i w brzmieniu:
„1i. Sprawozdania finansowe jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mogą być sporządzane w postaci papierowej.”

Dodatkowy czas dla małych organizacji pozarządowych na przygotowanie się do sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz na zgromadzenie środków na pokrycie znaczącego wydatku zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla członków ich zarządów. Tym argumentuje proponowaną zmianę grupa posłów PSL-UED, PO-KO, niez., Kukiz15 i N.

W przypadku małych organizacji pozarządowych (dalej określanych jako NGO) wpisanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń (…), powoduje to konieczność wydania przez każdą NGO nieraz po kilka tysięcy złotych na uzyskanie dla członków zarządu kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Przeciętna NGO ma często zarząd o kilkuosobowej liczbie członków. Ponadto w przypadku tych podmiotów problem stanowi samo sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

E-sprawozdania: do KRS, do US i do KAS - nowe zasady przekazywania

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: „Małe NGO opierają swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Nie posiadają one dochodów, z których są w stanie w łatwy sposób sfinansować uzyskanie dla członków zarządów kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Ewentualnie swoje skromne środki musiałyby przeznaczyć na ten cel ograniczając jednocześnie swoją działalność statutową.

Nowa sytuacja prawna powoduje, że w większości organizacji pozarządowych nie zostaną w terminach ustawowych wykonane prawidłowo obowiązki w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych i ich terminowego składania, co w sposób całkowicie społecznie nieuzasadniony narazi władze tych jednostek na ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej.

Należy wskazać, że ustawodawca w sposób co najmniej zastanawiający zrobił wśród NGO wyjątek w odniesieniu do kół gospodyń wiejskich. W art. 2 ust. 6 ustawy o rachunkowości wskazał, że koła gospodyń wiejskich działające na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212) mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie. Z kolei w art. 24 ust. 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich wprowadził możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, przy czym warunki tam wymienione spełnia potencjalnie wiele tysięcy innych NGO, pozbawionych możliwości korzystania z dobrodziejstwa prowadzenia uproszczonych zasad rachunkowości.

W zaistniałej sytuacji wydaje się zasadnym, by umożliwić tysiącom małych organizacji pozarządowych, niewpisanym do rejestru przedsiębiorców, możliwość składania sprawozdań finansowych w wersji papierowej.”

Projekt po uzyskaniu opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych, został skierowany do konsultacji (KdsPP, KIG, KRBR, KRRP, NRA, NBP, PG, RDS i SN)." 

[aktualizacja 05.03.2019 r]: Ten poselski projekt trafił do Sejmu 22 lutego br. A już 4 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla niektórych podatników.

CIT1 procent dla OPP