Praca zdalna w Dzienniku Ustaw, nowe przepisy od 7 kwietnia 2023 r.

Ewelina Czechowicz

W poniedziałek 6 lutego 2023 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw przepisy dotyczące pracy zdalnej.  Nowe przepisy zaczną obowiązywać za dwa miesiące. Jakie obowiązki będą mieć pracodawcy a jakie pracownicy?

Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy

Praca zdalna ma być oparta na porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów Internetu czy prądu.

Kiedy będzie możliwe wykonywanie pracy zdalnej

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Pracodawca i pracownik będą mogli uzgodnić, że praca będzie wykonywana zdalnie już przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej w dzienniku ustaw, wejdą w życie za dwa miesiące

Źródło: shutterstock

Praca zdalna na polecenie pracodawcy

Zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna będzie mogła być zlecona przez pracodawcę:

 1.  w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 2. 2w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej
 3. – jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o prace zdalną będzie mógł złożyć:

 • pracownik–rodzic dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownica w ciąży,
 • pracownik wychowujący dziecko do 4. roku życia,
 • pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obowiązki pracodawcy względem pracowników pracujących zdalnie

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie zobowiązany:

 1. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 2. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 3. pokryć inne koszty niż koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie lub poleceniu
 4. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

Pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Kontrola pracy zdalnej i bhp

Nowe przepisy zawierają unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej oraz wskazuje na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zdalnej.

Praca zdalna w Dzienniku Ustaw

Nowe przepisy zostały opublikowane, zaczną obowiązywać za dwa miesiące.

Z treścią przepisów można zapoznać się tutaj: DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 240

 

Praca zdalnaKodeks pracyFormy zatrudnieniaMacierzyństwoHOT